09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Yüksek Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemi

Polat Arabuluculuk > Makale  > Yüksek Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemi

Yüksek Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemi

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

Tv Aracılığı İle Sağlık Merkezinin Reklamını Yapmak Suretiyle Haksız Rekabete Yol Açan Sağlık Kuruluşunun Mesul Müdürü Olan Davacı

Ankara BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
4. İdari Dava Dairesi
Esas: 2014 / 3505
Karar: 2014 / 12475
Karar Tarihi: 12.11.2014
(Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik m. 32)

 

İSTEMİN ÖZETİ: Özel Hospitadent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Pendik Şubesinin mesul müdürü olan davacının, Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığınca mesul müdür olduğu sağlık merkezinin EURO-D kanalında, 13.01.2012 tarihinde reklamının yapıldığından bahisle para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 09.01.2013 tarih ve 003/2013 sayılı kararın iptali istemiyle yapılan davada; Uyuşmazlık konusu olayda, davaya konu disiplin cezası verilmesine gerekçe oluşturan fiil incelendiğinde, yukarıda belirtilen ifadeler kullanılmak suretiyle Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin 32. maddesinde belirtilen hükme aykırı olarak tüketici konumundaki kitleye tanıtım yaptıkları, bu hususun aynı zamanda Disiplin Yönetmeliğinin 8/a bendi hükmünü de ihlal edici niteliğinin bulunduğu gibi diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete sebebiyet verdiği açık olup, TV aracılığı ile sağlık merkezinin reklamını yapmak suretiyle haksız rekabete yol açan sağlık kuruluşunun mesul müdürü olan davacının idari işlemlerden bizzat sorumlu olduğu da gözönüne alındığında, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine ilişkin olarak Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce verilen 24/09/2013 gün ve E:2013/249, K:2013/1304 sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ: Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, itiraz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Davanın Reddi

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurulunca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

 

Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce verilen 24/09/2013 gün ve E:2013/249, K:2013/1304 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, itiraz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA, yargılama giderlerinin itiraz edenin üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın kararın kesinleşmesinden sonra itiraz edene iadesine, kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme isteminde bulunma yolu açık olmak üzere, 12.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment