Genç bir hukuk dalı olan ‘Tüketici Hukuku’, tüketici bilincinin artmasının yanı sıra medyanın da etkisi ile giderek yaygınlaşmaktadır. 6502 sayılı Yasa ile Tüketici ismi ile anılan (alıcının) bireylerin korunması amaçlanmıştır. T.B.K. ilgili maddelerinde Tüketici koruma altına alınmış ise de gelişen Pazar ekonomisi karşısında ilgili maddeler yetersiz kalmıştır. Bu bağlamda 1982 Anayasamızın 172. maddesinde “Devlet tüketicileri koruyucu ve Aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicinin kendilerini koruyucu girişimini teşvik eder” demek suretiyle “tüketici “ Anayasamızın güvencesi altına alınmıştır. Ülkemizin Avrupa Birliğine ve Gümrük Birliğine girmek amacıyla son yıllarda mevcut iktidarlar uyum yasalarına hız vermiştir. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun Avrupa Birliği mevzuatı ve evrensel nitelikteki 8 temel tüketici hakkı gözetilerek hazırlanmış ve bu yasa 8.9.1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Artık günümüzde tüketicinin en etkin şekilde nasıl ve kim tarafından korunması gerektiği tartışılmaktadır.

 

Tüketicinin korunması, hem özel hukukun, hem de kamu hukukunun çeşitli dallarını ilgilendiren bir konudur. Tüketicilerin mal ve hizmet piyasalarında yaptıkları hukukî işlemlerde girişimciler tarafından sömürülmelerinin önlenmesini hedefleyen düzenlemeler kadar, tüketicilere sunulan mallarda zorunlu standartlar öngören, besinlerin üretiminde bazı kimyevî maddelerin kullanılmasını yasaklayan düzenlemeler de onların korunmasına yöneliktir.

 

Tüketici Hukukunun doğuşunun temel nedeni tüketicinin korunmasıdır. Genişleyen pazarda kendisine mal ve hizmet sunanlar ile yaptığı hukukî işlemlerin güçsüz tarafı olan tüketici yalnız ekonomik ve sosyal değil, aynı zamanda bilgisizlikten kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle de korunmaya muhtaçtır. Bu bakımdan tüketicinin yalnız ekonomik çıkarları değil, tüm tüketici hakları kapsamında korunması gerekir.

 

Yine tüketicinin korunmasına sebep olarak, Tüketicinin bilgisizliği,  Teknolojinin sürekli değişmesi ve gelişmesi, Ambalaj sektöründeki gelişmeler, Tüketicinin maruz kaldığı reklamlar, Gelir dağılımındaki dengesizlikler örnek olarak gösterilebilir.

 

Tüketici Hukukunun gelişmesiyle birlikte bir kısım örgütler kurulmuştur. Bunlar; Tüketiciler Tarafından Kurulan Örgütler, Tüketicileri Koruyan Uluslararası Kuruluşlar, Devletin Kurduğu Bazı Örgütler, Özel Kesim Kuruluşları, Tüketici Kooperatifleri’dir.

 

Kayseri Polat Arabuluculuk ve Avukatlık Bürosu olarak Tüketici Hakları Hukuku alanında uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

 

Tüketici Hakları Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  • Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri
  • Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme
  • Garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin hazırlanması
  • Abonelik sistemleri ve bakım ve destek ağları
  • Bayilik ve distribütörlük ilişkileri
  • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
  • Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması
  • Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi
  • Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi

 

Dava Hizmetlerimiz

Kayseri Polat Arabuluculuk ve Avukatlık Bürosu olarak tüketici hakları hukuku kapsamına giren bütün konularda; Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunulması ve talebin kabulü halinde gerekli ilişkin işlemlerin yapılması ve reddi halinde de Tüketici Mahkemeleri ve Yargıtay huzurunda dava açılması ve takibi hizmetleri verilmektedir.