T.C YARGITAY

1.Hukuk Dairesi

Esas: 2016 / 17994

Karar: 2017 / 3966

Karar Tarihi: 10.07.2017

ÖZET: Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalıların temyiz itirazları yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması gerekir.(4721 S. K. m. 706)

Hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçe

Taraflar arasında görülen davada;

Asıl davada davacılar, miras bırakanları …’ın uzun yıllar aklen malul olması nedeniyle ilaç kullandığını, murisin yeğeni davalı …’in 04/12/2008 tarihinde muristen aldığı vekaletnameye dayanarak murise babası …’ten intikal eden 167 ada 2 ve 925 ada 1 parsel sayılı taşınmazlardaki payını 27/04/2009 tarihinde muvazaalı olarak diğer davalılar … ve …’e, yine aynı vekaletnameye dayanarak murise babası …’ten intikal eden 946 ada 2, 713 ada 1 ve 633 ada 3 parsel sayılı taşınmazlardaki payını 22/07/2009 tarihinde muvazaalı olarak diğer davalı …’a devir ettiğini, kendilerine hiçbir bedel ödenmediğini, murisin hukuki ehliyetinin bulunmaması nedeniyle 04/12/2008 tarihli vekaletnamenin ve buna dayanılarak yapılan temliklerin geçersiz olduğunu ileri sürerek. çekişmeli taşınmazların davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile miras payları oranında adlarına tescilini, olmadığı takdirde şimdilik 40.000,00 TL’nin davalılardan alınmasını istemişlerdir.

Delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmaması

Birleştirilen davada davacı, asıl davanın davacılarının annesi ve kardeşleri olduğunu, asıl davada ileri sürülen nedenlere dayanarak çekişmeli taşınmazların davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile miras payı oranında adına tescilini, olmadığı takdirde şimdilik 15.000,00 TL’nin davalılardan alınmasını istemiştir.

Davalı …, muris…’in dava dışı mirasçısı olması nedeniyle davanın usulden reddini, ayrıca muris…’in vekaletname tarihinde ehliyetli olduğunu, murisin verdiği vekaletnameye dayanarak çekişmeli taşınmazları gerçek bedelleri üzerinden muris …’in diğer mirasçıları ile birlikte davalılara devir ettiğini, muvazaa iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirip davanın reddini savunmuştur.

Temyiz itirazlarının yerinde olmadığı

Davalı …, muris…’in dava dışı mirasçısı olması nedeniyle davanın usulden reddini, ayrıca muris…’in ehliyetli olup olmadığını bilmediğini, iyiniyetli olarak çekişmeli taşınmazları bedeli karşılığında devir aldığını bildirip davanın reddini savunmuştur.

Davalı …, iddianın yersiz olduğunu, çekişmeli taşınmazları 1/2’şer oranda diğer davalı … ile tanımadıkları paydaşlardan bedeli karşılığında satın aldıklarını bildirip davanın reddini savunmuştur.

Diğer davalı …, davaya cevap vermemiştir.

Usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması gereği

Mahkemece, iddianın ispatlandığı gerekçesiyle davanın kabulü ile çekişmeli taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile 1/3 oranındaki payın asıl davadaki davacılar ile birleştirilen davanın davacısı adına miras payları oranında adlarına tesciline karar verilmiştir.

Karar, davalılar … ve … vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalılar … ve …’ın temyiz itirazları yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 2.817.70.-TL. bakiye onama harcının temyiz eden davalılardan alınmasına, 10.07.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryMakale
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

WhatsApp chat
Hemen Ara!