09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Takibin İptali Davası

Polat Arabuluculuk > Makale  > Takibin İptali Davası

Takibin İptali Davası

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 222

Karar: 2000 / 1054

Karar Tarihi: 28.01.2000

ÖZET: Somut olayda, borçlu, alacaklıya senede mahsuben çekle ödeme yapıldığını ve ayrıca belli miktarın elden ödendiğini ileri sürdüğüne ve takibin iptal edilmemesi halinde kalan borcun ödenmesine karar verilmesinin talep edilmesine göre olaya imzaya itiraz hükmünün uygulanması gerektiği kabul edilmelidir. Bu durumda itirazın esası incelenerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 170, 366)

Alacaklıya Senede Mahsuben Çekle Ödeme Yapıldığı

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 3.1.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Belli Miktarın Elden Ödendiği

Merci Hakimliğinin gerekçesinde de belirtildiği üzere takip dayanağı bonoda keşide yeri idari birim olarak yazılı olmadığından bu belgenin kambiyo senetlerine mahsus yol ile takibe konulması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, İİK.nun 170/a-son maddesi gereğince (….borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise bu madde hükmü uygulanmaz.) Bir başka deyişle, borcun kısmen veya tamamen kabul edilmesi halinde dayanak belgedeki anılan eksiklik sebebiyle İİK.nun 170/a maddesinin uygulanması ve takibin iptali mümkün bulunmamaktadır.

İmzaya İtiraz Hükmünün Uygulanması Gerektiği

Somut olayda, borçlu, itiraz dilekçesinin 3 nolu bendinde alacaklıya senede mahsuben çekle ödeme yapıldığını ve ayrıca 3000 Dolar da elden ödendiğini ileri sürdüğüne ve dilekçenin son bölümünde (…..takibin iptal edilmemesi halinde kalan borcun ödenmesine karar verilmesi……) nin talep edilmesine göre olaya İİK.nun 170/a-son maddesinin uygulanması gerektiği kabul edilmelidir. Bu durumda itirazın esası incelenerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca bozulmasına, 28.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment