Ticari hayat ve ticari işlemler açısından olmazsa olmaz bir özellik taşıyan sözleşmeler, günlük hayatımızın her alanında, farkında olarak ya da olmayarak,  en çok kullandığımız hukuki araçlardan biri haline gelmiştir. Hayatımızın her alanına nüfuz eden sözleşmenin tanımı ise kanunlarımızda yer almamaktadır.  BK m. 1/I, sözleşmenin kurulmasını düzenlemektedir. Buna göre, “iki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, sözleşme tamam olur.”

 

Geniş bir bakış açısıyla bir sözleşme tanımı yapmamız gerekirse, sözleşme, bir şeyi yapmak ya da yapmamak, vermek ya da vermemek şeklinde bir yükümlülük yaratan,  iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen, karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarından oluşan bir hukuksal işlemdir.

 

BK m. 1’e göre sözleşmenin kurucu unsuru, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıdır.  Sözleşmeye katılan tarafların irade beyanları mevcut değilse,  bir sözleşmeden söz etmek mümkün olamayacaktır. Sözleşmenin kurulabilmesi için, bu irade beyanlarının sözleşmenin esaslı tüm noktalarını kapsaması gerekir (BK m. 2/I).

 

Sözleşmeler iki taraflı hukuki işlemlerdir. İki taraf arasında karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulur ve borç ilişkisinin en önemli kaynağını oluştururlar. Sözleşme, hukuki ilişki içine girmek isteyen kişilerin bu yöndeki iradelerini açığa vurmaları ile kurulur. Kişilerin düşüncelerinde kalan, dışa yansıtılmayan iradeleri hukuki açıdan önem taşımaz. Şirket veya miras taksim sözleşmesi gibi bazı sözleşmeler istisnaen ikiden çok taraflı olabilir.

 

Tarafların esaslı unsurlarda anlaşması sözleşmenin kurulması için yeterli ve gereklidir. Örneğin satış sözleşmesi kurulmak isteniyorsa tarafların satış konusu şey ve satış bedeli üzerinde anlaşmaları yeterlidir.

 

Sözleşme, değişik amaç ve çıkarlar gözetmekle birlikte ortak bir menfaat üzerinde birleşen kişiler arasında hukuki sonuç doğuracak bir ilişki kurmak ve özellikle de bir borç ilişkisi meydana getirmek veya mevcut bir borç ilişkisinde değişiklik yapmak ya da bir borç ilişkisini ortadan kaldırmak için yapılır.

 

Sözleşme kurulmasında sözleşme özgürlüğü prensibi hâkimdir. Kural olarak kimse bir sözleşme yapmaya zorlanamaz ve herkes dilediği sözleşmeyi dilediği kimse ile yapabilir. Taraflar, sözleşmenin konu ve içeriğini tayinde serbest oldukları gibi, yaptıkları sözleşmeyi, değiştirmekte ya da kısmen veya tamamen ortadan kaldırmakta da serbesttir. Sözleşme kurulmasında taraf iradelerinin karşılıklı ve birbirine uygun olması önem arz eder. Taraflar, sözleşme özgürlüğü prensibi kapsamında, istedikleri konuda ve istedikleri şekilde sözleşme kurabilirler.

 

Hukuk Büromuz Tarafından Hazırlanan Sözleşmeler;

 • Ortaklık Sözleşmeleri
 • Mal Alımı Sözleşmeleri
 • Uluslararası dağıtım sözleşmeleri
 • Joint Ventures
 • Franchise Sözleşmeleri
 • Acenta Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Lisans Sözleşmeleri
 • İş Sözleşmeleri
 • Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri

 

Avukatlarımız niteliği ya da tarafları nedeniyle yabancılık unsuru içeren ya da uluslararası niteliği olan sözleşmeler konusunda çok deneyimli olup müvekkillerimiz tarafından talep edilen sözleşmeleri yazılı ve sözlü olarak İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlayabilmekte ve müvekkillerimin tarafı olduğu sözleşmeleri müvekkillerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde tekrardan düzenlebilmekte ve değişiklik önerileri getirebilmektedirler.