Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Ticaret Hukuku, uygulamada karşılığı olan, öğrenilen bilgilerin uygulanma kabiliyeti en yüksek olan alanlardan bir tanesi, belki de en önemlisidir.

 

Ticaret hukuku bir ticari işletmeyi ilgilendiren iş­lemleri, fiilleri konu alır ve ticari işletme, şirket­ler hukuku, deniz ticareti, kıymetli evrak ve si­gorta olmak üzere beş bölümden oluşur. Ticaret hukuku tacirler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen özel hukuk dalıdır. Esnaflar ticaret hukukunun konusuna girmemektedir. Esnaf işletmeleri Borçlar Hukukunun konusuna girmektedir. Ticaret hukuku bağımsız bir hukuk dalı olmakla birlikte, başta medeni hukuk ve borçlar hukuku olmak üzere diğer hukuk dallarıyla da ilişkilidir. (TTK m.1’e göre Türk Ticaret Kanunu Türk Medeni Kanunu’nun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kanun Türk Medeni Kanunu’nun beşinci kitabı olup onun tamamlayıcısıdır.)

 

Ticaret Şirketleri hukuku kapsamında ele alınan şirket, iki veya daha fazla kişinin ortak bir ekonomik amaca eriş­mek için emek ve sermayelerini bir araya getir­melerini ifade eder. Ticaret Kanunu’nda, kolektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve ser­mayesi paylara bölünmüş komandit şirket ise ser­maye şirketi olarak belirtilmiştir. Şirketler huku­kunda her şirket, kuruluşlarından işleyişlerine, ortaklık yapılarından tasfiyelerine kadar çok ay­rıntılı hükümlerle ayrı ayrı ele alınır.

 

Ticaret hukukunun esas kaynağı 6102 sayılı 2011 tarihli T.T.K’dır. Bunun dışında doğrudan ticaret hukuku ile ilgili birçok kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğ bulunmaktadır. Diğer yandan doğrudan ticaret hukukuna dahil olmayan diğer mevzuatta ticari işlere uygulanan çok sayıda ticari hükümde yer almaktadır.

 

Şirketler ve Ticaret Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  • Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
  • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
  • İrtibat bürolarının kurulması
  • Hisse Senetleri ve Tahvillerle ilgili İşlemler
  • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
  • Sermaye Artırımları ve İndirimleri
  • Due Dilligence
  • Menkul Kıymetlerin Yönetimi ve Edinimi
  • Şirket alım ve satımları
  • Genel kurul toplantıları yapılması

 

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

Kayseri Polat Arabuluculuk ve Avukatlık Bürosu olarak ticari sözleşmelerin akdedilmesi konusunda öncelikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır. Hukuk Büromuz müvekkillerine ticari sözleşmeler, kredi ve proje finansmanı sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, şirket birleşme ve satın alımlarına yönelik sözleşmeler, tedarik sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, know-how, telif, lisans, franchise, management, distribütörlük sözleşmeleri, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, ortak girişim, girişim sermayesi ve yatırım sözleşmeleri, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü ve tip sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, risklerinin analizi ve izahı, taraflar arasında müzakere edilmesi, teminatlandırılması, imza ve kapanış işlemlerinin yapılması, yürürlüğe konulması, uygulanmasının takibi, değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, taraflar arası ihbar ve ihtarların yönetimi, sona ermesi, feshi ve sözleşmeye bağlı uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.