Sigorta sözleşmesi prim denilen bir ücret karşılığında, rizikonun, yani bir zarar olayının veya insan hayatındaki bir olayın gerçekleşmesi halinde kararlaştırılan paranın ödeneceğini öngören bir akittir. Sigorta sözleşmesi, iki tarafa mükellefiyet veya borç yükleyen bir akittir. Sigorta sözleşmesinde bir bilinmeyenin bulunması şarttır. Sigorta sözleşmesi, bu bilinmeyenin yerine bir bilinen koyar. Bilinmeyen rizikodur (tehlike). Sigortalı olay, yani rizikonun gerçekleşmesi tesadüfe bağlı olmalıdır. Yalnız bir tarafın iradesine bağlı olmamalıdır. Sigorta sözleşmesi, kural olarak zararı karşılar. Zararın dışında bir kazanç kaynağı olarak kullanılamaz. Zarar, rizikonun gerçekleştiği andaki zarardır. Sigortacı, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla gerçek zararı üstlenir. Sigortanın geçerli olması için, rizikonun kanun, ahlâk ve adaba aykırı olmaması gerekir.

 

Sigorta poliçesinde gösterilen meblağ ise sigorta bedelidir.

 

Riziko gerçekleştiği takdirde, sigorta şirketi, meblağ sigortalarında (yaşam sigortası) sigorta bedelini, zarar sigortalarında ise riziko nedeniyle sigortalının maruz kaldığı zararı ödemekle yükümlüdür. Sigortacının bu borcu ilke olarak bir para borcudur.

 

Sigortacının ödeme borcu, borcun muaccel olduğu tarihte başlar. Borcun muaccel olması için borcun doğduğunun ispatı gerekir. Bunun için de, sigortacının üstlendiği rizikonun kısmen veya tamamen gerçekleşmesi gerekir. Muaccel olmanın birinci şartı, rizikonun gerçekleştiğinin bildirilmesidir. Meblağ sigortalarında, ödenecek para sigorta bedelidir. (örneğin, ölüm, uzuv kaybı gibi).

 

Sigortacı akit yapıldıktan sonra 24 saat içinde, akit bir aracı aracılığıyla yapılmışsa, 10 gün içinde sigorta ettirene bir sigorta poliçesi vermeye mecburdur. Sigorta poliçesi, sigortacı tarafından imzalanan ve tarafların hak ve borçlarını gösteren bir dokümandır. Sigorta poliçesi, sigorta sözleşmelerinde en önemli ispat vasıtasıdır. Sigorta poliçesi verilmiş olsun ya da olmasın, bir sigorta akdi varsa ve ispatlanabiliyorsa, riziko gerçekleştiğinde, sigortacı sigorta bedelini veya sigortalının zararını ödemekle yükümlüdür.

 

Sigorta Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
  • Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları
  • Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri
  • Yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları
  • Yangın sigortası davaları
  • Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları
  • Tıbbi malpraktis davaları
  • Ferdi Kazalara ilişkin davalar
  • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar

 

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

Müvekkil şirketlerin risklerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için müvekkillerimizin yerli ve yabancı sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.