09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Özel Usulsüzlük Cezasının İptali İstemi

Polat Arabuluculuk > Makale  > Özel Usulsüzlük Cezasının İptali İstemi

Özel Usulsüzlük Cezasının İptali İstemi

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

İstanbul BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
İdari Dava Dairesi
Esas: 2013 / 8089
Karar: 2013 / 12060
Karar Tarihi: 24.09.2013
(213 S. K. Mük. m. 355)

 

İSTEMİN ÖZETİ: Davacı adına, 2010/12, 2011/1-2-3-4-4-4-5-6-7-8-9-10-1l-12 dönemlerine ilişkin Ba-Bs formlarının verilmemesi nedeni ile kesilen özel usulsüzlük cezasının iptali istemiyle açılan davada; davacının, dava konusu 2010 ve 2011 yılları için kurumlar vergisi muafiyet şartlarının ihlali yönünde bir tespit bulunmadığından, defter tutmak zorunluluğu bulunmayan davacının muafiyet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Ba ve Bs formlarını vermediğinden bahisle kesilen, dava konusu özel usulsüzlük cezalarında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne dair İstanbul 6. Vergi Mahkemesi Hakimliği’nce verilen 19/12/2012 tarih ve E:2012/1540, K:2012/2912 sayılı kararın; 1163 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri Ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliği uyarınca kooperatiflerin bilanço esasına göre defter tutmak zorunda oldukları, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin ise Ba-Bs formları verme mecburiyetlerinin olduğu, 213 sayılı yasanın Mükerrer 355/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezalarının yasal olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Defter Tutmak Zorunluluğu Bulunmayan Davacının Muafiyet Şartlarını İhlal Ettiği Gerekçesiyle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci Kurulunca dosyadaki belgeler incelenip davalı idare tarafından yapılan itiraz hakkında gereği görüşüldü:

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde; “Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, hukuka aykırı karar verilmesi ve usul hükümlerine uyulmamış olması” bozma nedenleri olarak belirlenmiştir.

 

Dosyadaki belgelerin incelenmesinden; itiraza konu kararda 2577 sayılı Yasa’nın 49.maddesinde sayılan bozma nedenlerinin bulunmadığı ve itiraz dilekçesinde ileri sürülen iddiaların da kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, itirazın reddine, itiraza konu kararın onanmasına, itiraz aşamasında yapılan 24,00- TL tutarındaki yargılama giderinin itiraz eden üzerinde bırakılmasına, tebligat gideri için alman avanstan kullanılmayan kısmın hükmün kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine, kararın taraflara tebliği için dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne karar düzeltme yolu açık olmak üzere 24.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment