Miras Sözleşmesinin İptali Davası İlgili Yasa

MADDE 492-Miras mukavelesi, resmi vasiyet şeklinde tanzim edilmiş olmadıkça muteber değildir.

Her iki taraf arzularını aynı zamanda resmi memura beyan ve tanzim olunan mukavelenameyi memur muvacehesinde ve iki şahit huzurunda imza ederler.

MADDE 493- Miras mukavelesi, akidlerin tahriri mukavelesiyle her zaman fesholunabilir.

Mukavele, mirasçı nasbma veya muayyen bir şeyin vasiyetine dair olup da mansup mirasçı veya lehine vasiyet yapılan kimse, tasarruf yapan kimseye karşı mirastan mahrumiyeti mucip bir harekette bulunduğu takdirde o kimse mukaveleyi yalnız feshedebilir. Bu fesih, vasiyetnameler için kanunen olan şekillerden biriyle yapılır.

MADDE 499 – Aşağıdaki hallerde, ölüme bağlı tasarruflar iptal olunabilir.

 1. Tasarrufun, tasarruf anında ehliyeti haiz olmayan bir kimse tarafından yapılması,
 2. Hata veya hile veya tehdit yahut cebir tesiriyle yapılması,
 3. Gerek doğrudan doğruya, gerek muhtevi olduğu şartlar itibariyle kanuna muhalif, ahlaka mugayir olması,

İptal davası mirasçılardan biri tarafından ikame olunabileceği gibi lehine vasiyet yapılan alakadarlar tarafından dahi ikame olunabilir.

MADDE 500 – Şekle ait noksanı bulunan tasarruflar, iptal olunur.

Şekle ait noksan, vasiyetnamenin tanzimine iştirak edenlere veya aileleri efradından birine teberru yapılmaktan ibaret ise, yalnız o teberru iptal olunur.

İptal davası, tasarrufa ehliyet hakkında tatbik olunan kaidelere tâbidir.

MADDE 501- İptal davası, müddeinin tasarrufa ve butlanın sebebine muttali olduğu günden itibaren bir sene ve her halde vasiyetnamenin açılması tarihinden itiberen beş sene geçmekle müruruzamana uğrar. Tasarrufun butlanı genel kanuna muhalefet ve adabı umumiyeye mugaryeretten, gerek ademi ehliyetten neş’et etsin, suiniyet sahibi olan müddellaleyhe karşı iptal davası, ancak otuz senenin geçmesiyle sakıt olur.

Butlan, defi tarikiyle her zaman dermeyan olunabilir.

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Açıklama

Miras mukavelesi: murisle diğer tarafın yaptığı dönülemeyen (ancak belirli sebeplerle dönülebilir) iki taraflı, ölüme bağlı, resmi memur önünde ve iki tanık huzurunda akdedilen bir tasarruftur. Karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarını kapsar. Resmi vasiyet şeklinde düzenlenmiş olmadıkça geçerli sayılamaz. Tarafların yazılı anlaşmaları ile her zaman bozulabilir. Ayrıca M.Y.’nm 499-500.ncü maddelerinde yazılı sebeplerle de bir mirasçı veya lehine vasiyet yapılan kimse iptal davası açabilir. Bu tür tasarruflar, mirastan feragat mukavelesi, ölünceye kadar bakma akdi gibi tasarruflardır. İki nüsha olarak tanzim edilir.

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Yetkili Mahkeme

Ölenin son konutu mahkemesi, yetkili mahkemedir.

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Davacı

 1. Miras mukavelesinin ortadan kalkmasında yararı olan her mirasçı veya,
 2. Lehine vasiyet yapılan kimse veya kimseler.

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Davalı

 1. iptale konu miras mukavelesiyle doğrudan doğruya mirastan yarar sağlayan kimse veya kimseler.
 2. Miras mukavelesiyle mansup mirasçı atananlar.
 3. Miras mukavelesiyle kazandıkları haklardan yararlanacaklar.
 4. Miras mukavelesiyle kurulan tesislerin organları (idare organı).
 5. Mirastan çıkarma ile vazgeçme hallerinde, bu çıkarma ve vazgeçmeden yararlanacak yasal mirasçılar.

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Dava Açma Koşulları

 1. Miras mukavelesini yapanlardan birisi ergin olmamalı, zira miras mukavelesi anın ergin olması M.Y.’nın 450.nci maddesinde hüküm altına alınmıştır.
 2. Miras mukavelesini şahsen akteden karşı akid, temyiz kudretine sahip unmamalı, (Zira, M.Y.’nm 15/l.nci maddesine göre böyle bir durumda yapılan d batıl olur. Ancak bu kimseye veli veya vasisinin icazet vermesi gerekir).
 3. Muris, miras mukavelesini bizzat yapmamalı..(Zira. vekili tarafından yapılan miras mukavelesi iptal olunabilir.)
 4. Miras mukavelesi, iradeyi fesada uğratan (ifsat eden) sebeplerden biri mevcut olduğu halde yapılmalı. (Zira hata, hile, tehdit, cebir sebebiyle yapılan mukavele iptal edilebilir. M.Y.’nm 451 ve 499.ncu maddeleri bu durumu açıklamaktadır.)
 5. Miras mukavelesi, yasaya ve ahlaka aykırı bulunmalı , yasal biçimde uygun olarak düzenlenmemiş bulunmalı. (Zira, resmi biçimde, yazılı olarak noter huzurunda iki tanık önünde, miras bırakan ile karşı akid tarafından yapılıp imzalanmayan miras mukavelesi hüküm ifade etmez. İptali için dava açılabilir (M.Y. 500).

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Dava her türlü delille ispatlanabilir (örneğin, tanık, nüfus kaydı, doktor raporu gibi).
 2. Murisin veya karşı akidin miras mukavelesi yapmağa yeteneği olmadığını iddia eden davacı, bu iddiasını ispat edecektir.
 3. Evli kadın, miras mukavelesi yapabilir, ancak izne gerek yoktur (M.Y. 169):
 4. Miras mukavelesi tarafları yani muris ile karşı akit, istedikleri anda yazılı anlaşma ile miras mukavelesini feshedebilirler. Bu hususta mahkemeye dava açmağa lüzum ve zorunluluk yoktur (M.Y. 493/1).
 5. Miras mukavelesinde mirasçı atanan karşı akid, muristen önce ölürse, miras mukavelesi otomatikman ortadan kalkacaktır. Ayrıca dava açmağa gerek yoktur.
 6. Murisin, miras mukavelesiyle mirasçı atadığı karşı akit (mansup mirasçı), murise karşi mirastan mahrumiyeti doğuracak bir suç işlediği takdirde, muris mukaveleyi yalnız başına feshedebilir (M.Y. 493/2).
 7. Miras mukavelesi ile kararlaştırılan hak ve borçlar tasarrufu yapanlara yerine getirilmediği takdirde, hak ve borcunu eda etmeyen taraf aleyhine, miras mukavelesinin feshi talebinde bulunabilir. Ayrıca, tazminat da istemek mümkündür (M.Y. 494, BY. 106).
 8. Hakim; M.Y.’nm 499 ve 500.ncü maddelerindeki koşullardan davacı hangisini iddia ediyorsa, onu ispat etmesini isteyecektir.
 9. Gerektiğinde tasarruf ehliyetinin tesbiti bakımından, tasarrufu yapan, doktora muayene ettirilir. Rapor alınır.
 10. Miras mukavelesinden tek taraflı dönülemez. Ancak, mahkemeye bu hususta iptal davası açmak gerekir.
 11. İptal koşullan doğarsa, miras mukavelesinin iptaline karar verilecektir.
 12. M.Y:’nın 493.ncü maddesinde miras mukavelesinin feshine ilişkin hükümler konulmuştur. Bunlann gerçekleşmesiyle taraflarca veya mahkemece mukavele feshedilebilir.
 13. M.Y.’nırı 499 ve 500.ncü ve 450 ile 451.nci maddeleri iptal koşullarım belirtmektedir. Bu koşulların gerçekleşmesiyle, mukavele iptal edilir Ve hiç sapılmamış gibi hüküm ifade eder.
 14. Bu tür davalar, tasarnıf sahibi (muris)’in ölümünden sonra açılır.

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Zamanaşımı

İptal nedenlerinin öğrenildiği günden itibaren bir yıl ve vasiyetnamenin açılmasından itibaren 5 yıl içinde davanın açılması zonınludur. Bu süre geçtikten sonra dava açılamaz. Ancak, kötüniyetli davalıya karşı dava açma süresi otuz yıldır. Ayrıca, mukavelenin butlanı iddiası da süreye bağlı değildir. M.Y.’nin 501.nci maddesine göre butlan davası her zaman açılabilir.

CategoryMakale
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

WhatsApp chat
Hemen Ara!