T.C YARGITAY

10.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 19

Karar: 2000 / 332

Karar Tarihi: 01.02.2000

ÖZET: Somut olayda ek davada sigortalının ölümü üzerine haksahiplerine ölüm sigortası kolundan bağlanan aylığın peşin değeri istenmiş olup bu yönde öncelikle davalının eylemi ile sigortalının ölümü arasında uygun neden sonuç bağı olup olmadığının yöntemince ve gereğince araştırılması gerekir.(1479 S. K. m. 63) (818 S. K. m. 43, 44) (765 S. K. m. 51)

Dava: Davacı, yaralanarak malul kalan sigortalı işçi için yapılan harcamalar üzerine uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteği hüküm altına almıştır.

Sigortalının Ölümü Üzerine Hak sahiplerine Ölüm Sigortası Kolundan Bağlanan Aylığın Peşin Değeri İstendiği

Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Neslihan Sever tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davanın yasal dayanağı 1479 sayılı Kanunun 63. maddesi olup, 1995/219 esas sayılı ana davada, davalı tarafından kasten vurularak yaralanan sigortalıya maluliyet sigorta kolundan bağlanan aylığın peşin değerinin rücuan tahsili istenmiş ise de, sigortalının sonradan 30.11.1995 tarihinde öldüğünün anlaşılması karşısında; işbu ölüm olgusuna bağlı olarak sigortalıya bağlanan gelirin kesilerek fiili ödemeye dönüşmesi gerekeceğinden; saptanacak fiili ödeme miktarına göre giderek Borçlar Kanununun 43, 44 maddesi kapsamında davalı lehine ceza davasında uygulanan Türk Ceza Kanununun 51/2 maddesi nedeniyle ½ oranında indirimde yapılmak suretiyle iç tavan belirlenmelidir. Keza davacı Kurumun rücu alacağının tavanını (dış tavanı) teşkil eden miktar; 27.4.1998 tarihli hesap raporundaki donelere göre ancak sigortalının ölüm tarihi ile sınırlı olarak saptanarak tavan kontrolü yapılmalıdır.

Davalının Eylemi İle Sigortalının Ölümü Arasında Uygun Neden Sonuç Bağı Olup Olmadığının Gözetileceği

3- 1999/104 esas sayılı ek davada sigortalının ölümü üzerine haksahiplerine ölüm sigortası kolundan bağlanan aylığın peşin değeri istenmiş olup bu yönde öncelikle davalının eylemi ile sigortalının ölümü arasında uygun neden- sonuç bağı olup olmadığının yöntemince ve gereğince araştırılması gerekirken bu konuda eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsizdir.

4- Kabule göre de; 1999/104 esas sayılı ek davadaki istem bakımından haksahibi 1981 ve 1978 doğumlu çocuklar bakımından ölüm sigortasından bağlanan aylığın kesilip kesilmediği yöntemince araştırılmalı; sübutu halinde bu haksahipleri yönünden iç tavanın saptanacak fiili ödeme miktarına göre belirlenmesi gerekirken bu yönün araştırılmaması giderek dış tavan kontrolünün her haksahibi yönünden ayrı ayrı olmak üzere, iç tavanında ceza davasında davalı lehine TCK 51/2 maddesinin uygulanması itibariyle Borçlar Kanununun madde 43, 44 kapsamında aynı oranda indirim uygulanmak suretiyle belirlenmesi gerekirken aksini öngören hesap raporunun hükme dayanak kılınması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir,

O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.02.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryMakale
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

WhatsApp chat
Hemen Ara!