09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Makale

Polat Arabuluculuk > Makale (Page 9)

İtirazın Kaldırılması İstemi

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2000 / 121 Karar: 2000 / 1525 Karar Tarihi: 28.01.2000 ÖZET: Fatura, her ne kadar İİK. nun 68. maddesinde yazılan borç ikrarını içeren bir belge değil ise de, borçlu borç ilişkisini kabul ederek fatura bedelini ödediğini ileri sürdüğüne göre artık dayanak belgenin mahiyeti tartışılamaz. Borçlu ödeme belgeleri ibraz ettiğine göre, bu belgelerin değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekir.(2004 S. K. m. 68) Faturanın Borç İkrarını İçeren Bir Belge Olmaması Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 03.01.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: Borçlunun Borç İlişkisini Kabul Ederek Fatura...

Continue reading

İtirazın Kaldırılması Davası

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2000 / 122 Karar: 2000 / 1007 Karar Tarihi: 28.01.2000 ÖZET: Merci kararının gerekçesinde çek hakkında da itirazın kabulü gerektiği halde, hüküm fıkrasında bu çek ile ilgili itirazın reddine karar verildiği ve bu şekilde gerekçe ile hüküm fıkrasının çeliştiği görülmekle ve alacaklının aleyhe olan gerekçe yönünden temyize, karar düzeltme talebinde bulunmaya hakkı bulunduğundan, alacaklı lehine doğmuş olan müktesep hakta mercice gözetilmek koşuluyla, bu çeke yönelik karar düzeltme isteğinin kabulüyle, onama kararının sözü edilen çek yönünden kaldırılarak, merci kararının çek yönünden gerekçenin düzeltilmesi bakımından, bozulması gerektiği sonucuna varılmıştır.(2004 S. K. m. 366) Gerekçede Çek Hakkında İtirazın Kabulü Gerektiği Dava ve Karar: Yukarıda tarih...

Continue reading

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 2826 Karar: 2000 / 249 Karar Tarihi: 26.01.2000 ÖZET: Sözleşmede açıkça iş sahibine ait bölümler belirlenmemişse öncelikle bu bölümler tespit edilmeli, inşaatın teslimi gereken tarihten dava tarihine kadar geçecek süre için gecikme tazminatına hükmedilmeli, iskan ruhsatı alınabilmesi için gerekiyorsa ruhsatsız bölümlerin yıkımı için yükleniciye uygun mehil verilmelidir.(818 S. K. m. 355, 356, 360) Dava: Mahalli Mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilkeçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü. Karar: 1- Dosyadaki yazılara, kararı dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedelere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının aşağıdaki bendin...

Continue reading