09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Makale

Polat Arabuluculuk > Makale (Page 7)

Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı

Mirastan Çıkarmanın İptali Davası

T.C YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 10016 Karar: 2000 / 719 Karar Tarihi: 01.02.2000 ÖZET: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi gerekir. (818 S. K. m. 49) Manevi Tazminat Davası Davacı Nurullah Özkılıç tarafından,davalılar İhlas Mat. Gaz. AŞ. vd. aleyhine 26.6.1998 gününde verilen dilekçe ile yayın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalı Nurullah Albayrak aleyhine açılan davanın husumetten,diğer davalılarla ilgili davanın esastan reddine dair verilen 8.4.1999 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı Nurullah Özkılıç vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne...

Continue reading

Sigortalının Süre Uzatım Talebi

Mirastan Çıkarmanın İptali Davası

T.C YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 7167 Karar: 2000 / 571 Karar Tarihi: 01.02.2000 ÖZET: Sigorta sözleşmesinin süre sonunda feshedilmeyip sadece süre uzatımı yoluyla devam ettirilmiş bulunmasına ve davalı sigortacı tarafından davacı dosyasına ibraz edilen ve belge yeni bir sigorta sözleşmesi yapılmasına yönelik olmayıp eski sigorta sözleşmesinin davanın niteliğinde bir içerik taşımasına ve bu belgede yeni sigorta sözleşmesinde aranması gereken ihbar yükümlülüğüne ilişkin bir beyanın sigortalıdan istenmemiş bulunmasına göre ve oluşan rizikonun da hayat sigortası kapsamında bir riziko niteliğinde bulunmasına, bunların dışında sigorta sözleşmesine ekli genel şartlarında davalı sigortanın savunmasını teyit eden bir hüküm yer almamasına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. (2004...

Continue reading

İhbar Ve Kıdem Tazminatı Davası

Mirastan Çıkarmanın İptali Davası

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2000 / 16453 Karar: 2000 / 1392 Karar Tarihi: 30.01.2000 ÖZET: Davacının, her ne kadar muhasebeci olduğu için ücretlerini almamış olması zayıf bir ihtimal gibi görünmekte ise de, bu konuda tereddütlerin ortadan kaldırılabilmesi için işyerine ait tüm defter ve kayıtların ücret bordroları ile birlikte bir incelemeye tabi tutulması yerinde olur. Bu kayıtlar ve defterler değerlendirilerek gerçek durumun bordrolara yansıtılmış olup olmadığı ve davacının nezdinde çalışan diğer muhasebe elemanlarına anılan aylarda ücretlerin ödenip ödenmediği ve davacının muhasebecilik göreviyle birlikte ücretlerin ödenmesinde bizzat görevli olup olmadığı, bu tür ödemelerin yapılmasında kendisinin ne derece etkili ve yetkili olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır. (1475 S. K. m....

Continue reading

İtirazın Kaldırılması İstemi

Mirastan Çıkarmanın İptali Davası

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2000 / 121 Karar: 2000 / 1525 Karar Tarihi: 28.01.2000 ÖZET: Fatura, her ne kadar İİK. nun 68. maddesinde yazılan borç ikrarını içeren bir belge değil ise de, borçlu borç ilişkisini kabul ederek fatura bedelini ödediğini ileri sürdüğüne göre artık dayanak belgenin mahiyeti tartışılamaz. Borçlu ödeme belgeleri ibraz ettiğine göre, bu belgelerin değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekir.(2004 S. K. m. 68) Faturanın Borç İkrarını İçeren Bir Belge Olmaması Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 03.01.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: Borçlunun Borç İlişkisini Kabul Ederek Fatura...

Continue reading