09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Makale

Polat Arabuluculuk > Makale (Page 14)

Davanın Açılmamış Sayılması Gereği

Davanın Açılmamış Sayılması Gereği

T.C YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 10946 Karar: 2000 / 232 Karar Tarihi: 20.01.2000 ÖZET: Mahkemenin görevsizliğine ilişkin kararın taraflara tebliğine rağmen, davacı tarafça gönderme talebinin on günlük sürede istenmediğinden davanın açılmamış sayılmasına dair verilen kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir. (1086 S. K. m. 193) (818 S. K. m. 41) Dava: Davacı Türk Telekomünikasyon AŞ. vekili Avukat Z. B. tarafından, davalı Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine 21.10.1998 gününde verilen dilekçe ile davalının yön levhası dikimi sırasında davacıya ait kablolara zarar vermesinden kaynaklanan tazminatın istenmesi üzerine mahkemece hakem sıfatıyla...

Continue reading

Borçlu Olunmadığının Resmi Veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge İle İspatı Gereği

Borçlu Olunmadığının Resmi Veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge İle İspatı Gereği

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 17667 Karar: 2000 / 332 Karar Tarihi: 20.01.2000 ÖZET: Yasaya göre borçlu, borçlu olmadığını resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat etmek zorundadır. Ancak belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse merciice inceleme yapılabilir. Somut olayda borçlunun dayandığı belgeler 3.kişinin hesabına havaleli banka dekontları olup alacaklının imzasını taşımamaktadır. Alacaklı tarafın bu belgelerin kabulüne ilişkin bir beyanı da olmadığına göre mercice HUMK. nun isticvaba ilişkin hükümleri uygulanarak yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.(2004 S. K. m. 68) İtirazın Kaldırılması Davası Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili...

Continue reading

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 13073 Karar: 2000 / 244 Karar Tarihi: 19.01.2000 ÖZET: Bakım alacaklısı yönünden gerçek kişi olması dışında özel bir nitelik öngörmemiştir. Bakım alacaklılarının akit anında özel bakıma muhtaç durumda olmasını aramak kanunda bulunmayan bir unsur ilave etmek olur. aksi kararlaştırılmadıkça aktin, bakım alacaklısına sağladığı menfaatler sosyal duruma uygun ikamet, beslenme ve giyinme, görüp gözetme ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Ancak toplanan deliller davalının kusurlu davranışları ile ortaya çıkan bir çekilmezlik halini veya muhik sebebi kabule elverişli değildir. Boşanma davası da reddedilmiştir. Davanın reddi gerekirken davacının eşi ile yaptığı ölünceye kadar bakma aktinin feshine kayıtların eski haline getirilmesine karar verilmesi usul ve kanuna...

Continue reading