09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Makale

Polat Arabuluculuk > Makale (Page 11)

Hizmet Akdinin Sona Erdirilmesi

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 18371 Karar: 2000 / 556 Karar Tarihi: 26.01.2000 ÖZET: Kıdem tazminatı tavan yükselmesinden önceki tarihlerde davacının hizmet akdinin tazminatları ödenerek sona erdirildiği anlaşılmaktadır. Fesih tarihi ile kıdem tazminatı tavanının yükselme tarihinin birbirine yakın oluşu kötü niyet tazminatı kabulü için yeterli değildir. Bu nedenlerle davanın reddi gereklidir. (1475 S. K. m. 13) İşçi Alacakları Davası Dava: Davacı, kötü niyet tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Kötüniyet Tazminatı İsteminin Reddi Gereği Karar: Davacı, kıdem tazminatı tavanının yükselmesinden önceki tarihlerde hizmet akdinin daha fazla kıdem tazminatı ödememek için...

Continue reading

Eksik İnceleme İle Karar Verilemeyeceği

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2000 / 2 Karar: 2000 / 289 Karar Tarihi: 25.01.2000 ÖZET: Davalı 1.1.1989 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi ile kiralananda oturmaktadır. Kiralanan 455 ada 4 parsel üzerinde iken imar uygulaması sonucu 5913 ada 4 ve 5 parsele ayrıldığı kiralananın 4 parsel üzerinde kaldığı davacının ise 21.8.1998 tarihinde 5 parseli satın aldığı anlaşılmaktadır. Kiralanan davacının almış olduğu parsel üzerinde kalmadığına göre davacının dava açma hakkı bulunmamaktadır. Bu durumda davanın reddine karar vermek gerekirken davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur. (818 S. K. m. 260) Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi Davası Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair...

Continue reading