Koruma Kararı

…CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINAN EŞ                                  :

TC KİMLİK NUMARASI            :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                             :

ADRES                                             :

KARŞI TARAF                               :

TC KİMLİK NUMARASI           :

ADRES                                             :

KONU                                               : Ailenin Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınması istemimizi içerir.

 

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz …. ….. ile karşı taraf şikayet olunan  eş ….. tarihinden beri evli olup evlilik kayıtları, …İli, … İlçesi, … Mahallesi, …Cilt No, … Aile Sıra No ve … Sıra No’dadır. (EK-1) Tarafların bu evliliklerinden …/…/… doğumlu … isimli ve …/…/… doğumlu …isimli çocukları bulunmaktadır.

2-) Davalı eş evlilik birliğinin kendisine yüklediği edimleri yerine getirmemekte olup müvekkilimiz kendisine bunu hatırlattığında ise şiddete başvurmaktadır. Davalı eve gece geç vakitlerde alkollü olarak gelmekte olup müvekkilimizi ve çocuklarını dövmektedir. Bu husus, mahkemeniz huzurunda dinlenmelerini istediğimiz ve dilekçemiz ekinde (EK-2) sunduğumuz tanık listesinde isimleri ve adresleri yer alan tanıklarımızın ifadeleri ile açıklığa kavuşacaktır.Öte yandan buna ilişkin doktor raporları ekte yer almaktadır. (EK-3)

3-) Bu nedenlerle 6284 Sayılı Yasa uyarınca Makamınızdan şikayet olunan eş aleyhine ve müvekkilimizin ve müşterek çocukların korunması adına gerekli tedbirlerin alınması için bu başvurunun yapılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER      : 6284 S. K. m. 4, 5, 8, 10, 13 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Doktor Raporları, Nüfus Kayıt Örneği, Tanık Beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle gerekli yasal kovuşturma yapılarak şikayet olunan eş hakkında aile içi şiddetin doğmaması için gerekli tedbir kararının verilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımızla Müvekkil adına arz ve talep ederiz. …/…/…

EKLER: 1– nüfus kayıt örneği

2- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

3- Doktor Raporları

 

                                                                                                                      Yakınan Vekili

                                                                                                                     Av.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

(… Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil Bürosu Aracılığıyla)

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                        

                                                                                              ……

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ

SİLİNMESİ İSTEMİNDE

BULUNAN                           :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

ADRES                                 :

KONU                                   : Müvekkilimize ait adli sicil arşiv kaydının silinmesi istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR               :

1) Müvekkilimiz … … hakkında, …/…/… tarihinde işlenen … suçuna ilişkin olarak … … Ceza Mahkemesi’nin  …/… E. ve  …/… K. sayılı ilamıyla verilen … yıl hapis cezası kesinleşmiştir (EK-1). Müvekkilimizin cezasının infazı …/…/… tarihinde tamamlanmıştır (EK-2).

2-) Müvekkilimiz, …/…/… tarihinde … Ceza Mahkemesi’nce yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin başvuruda bulunmuş ve mahkemenin …/…/… tarih … sayılı kararıyla bu istem kabul edilmiştir (EK-3). Bu kararın alınmasının üzerinden 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu madde 12’de belirtilen on beş yıllık sürenin geçtiği açıktır.

3-) Müvekkilimiz adli sicil kaydı almak için …/…/… tarihinde adliyeye yaptığı başvuru sonucunda arşiv kaydının bulunduğunu öğrenmiştir (EK-4). Müvekkilimize ait kaydın adli sicil belgesinde görülmesi nedeniyle, iş başvurularında ve günlük yaşama dair hususlarda bu kayıtlar hak kaybına neden olmaktadır.

4-) Açıkladığımız sebeplerle, müvekkilimizin cezası infaz edilmiş olduğu, infaz tarihinden bu tarihe kadar herhangi bir mahkumiyet almadığı ve … Ceza Mahkemesi’nin yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin …/…/… tarih … sayılı kararı gözetildiğinde adli sicil arşiv kaydının silinmesi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 5352 S. K. m. 9, 12, 13/A, 14, Geç m. 2; Arşiv Kaydının Silinmesi Hakkında Genelge ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                                    :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Ek-4’te de belirttiğimiz adli sicil kaydında da açıkça görülen müvekkilimizin mahkumiyetine dair adli sicil arşiv kaydının silinmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

EKLER:

1-) … … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli …/… E. ve  …/… K. sayılı kesinleşmiş kararı

2-) Müvekkilimizin cezasının infazının …/…/… tarihinde tamamlandığını gösterir cezaevi kayıtları.

3-) … Ceza Mahkemesi’nin yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin …/…/… tarihli … sayılı kararı.

4-) ../../… tarihli adli sicil kaydı

5-) Bir adet özel yetki içeren onaylı vekaletname örneği.                     

                                                                                                            

 Talepte Bulunan Vekili                                                                 Av.

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINAN                           :

TC KİMLİK NUMARASI:

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

ADRES                                 :

ŞÜPHELİ                             :

SUÇ                                       :

SUÇ TARİHİ                       : …/…/…

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Müvekkilim, ….. İli …. Beldesinde çiftçilikle uğraşmaktadır. Sahip olduğu tarlasını sürebilmek için satın almış olduğu traktör karşılığı …. ….. isimli şahsa traktörün satış bedelinin yarısı olan …..-TL’ yi nakit olarak vermiş; kalan yarısı içinde teminat olarak sadece imzasının yer aldığı bir adet boş senet vermiştir.

2-) …. …. , aldığı bu senedi traktörün satış bedelinin tamamı olan meblağ üzerinden doldurup ödemesi için müvekkilime ibraz edince durumu anlayan müvekkilim, ödediği bedeli tekrar ödemeyeceğini bildirmiştir. Bunun üzerine müvekkilimle aralarında yaptıkları anlaşmaya aykırı olarak doldurulan senet… …. tarafından icraya konulmuş ve müvekkilime …… … İcra Müdürlüğü’nden ödeme emri tebliğ edilmiş bulunmaktadır.

3-) Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı senedi verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran şahsın açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu oluşturduğu gerekçesiyle şikayetlerimizi sunmaktayız.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 5237 S. K.  m. 209 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Tanık beyanları ve diğer delililer.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerle ilgili şahıs hakkında tahkikat yapılmak suretiyle cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

 

Yakınan Vekili

Av.

Adli Kontrol Kararının Kaldırılmasına İtiraz

CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ŞÜPHELİ                                         :

TC KİMLİK NUMARASI              :

ADRES                                             :

MÜDAFİİ                                         :

ADRES                                             :

İSNAT EDİLEN SUÇ                     : Hırsızlık

ADLİ KONTROL

KARARININ

VERİLDİĞİ TARİH                       : …/…/…

KONU                                               : Adli Kontrol Kararına İtirazımızdır.

AÇIKLAMALAR                             :

 

1-) Müvekkilimiz hakkında …/…/… tarihinde müşteki ….’nın evinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla …… Ceza Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı dosyasıyla dava açılmış olup, söz konusu davanın neticesinde yerel mahkeme kararıyla …/…/… tarihinde tutuklanmasını müteakip, soruşturmanın devamı sırasında tahliye edilmesine yönelik talebin reddine dair ………. Ceza Mahkemesinin kararına yapılan itirazın kabulüyle şüphelinin tahliyesine, ve akabinde de 5271 sayılı kanun maddesi gereğince şüphelinin haftada bir pazartesi günleri mesai saatleri dahilinde ikametgahına en yakın polis karakoluna müracaat edip imza atması suretiyle adli kontrol altında bulundurulmasına karar verilmiştir. (EK – 1)

2-) Müvekkilimiz 19 yaşını henüz tamamlamıştır ve yaşlı ve bakıma muhtaç annesiyle birlikte ikamet etmektedir. (EK-2)  Ailenin ekonomik durumu son derece kötü olduğu gibi anne de evin geçimine katkı sunamamakta, müvekkilimize ekonomik olarak bağımlı halde yaşamaktadır.

3-) Açıkladığımız nedenlerle müvekkilimizin hafta içi mesai saatleri dahilinde ikametgahına en yakın polis karakoluna müracaat edip imza atması beklenen yarardan çok daha büyük mağduriyet ortaya çıkacaktır. Müvekkilimiz hali hazırdaki işini de zar zor bulmuş olup, bu durum işini aksatmasına ve belki de kaybetmesine sebebiyet verebilecektir. Açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz hakkında verilmiş olan adli kontrol itiraz etmekteyiz.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 5271 S. K. m. 101, 105, 115.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz hakkında verilmiş olan adli kontrol kararına itiraz etmekle, Yüce Mahkemenizden itirazımızın kabulüne karar verilmesini talep etmekteyiz. …/…/…

 

EKLER:

1- Ceza Mahkemesi dosyası ve adli kontrol karar örneği

2- İkametgah belgesi

3- Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

Şüpheli Müdafii

Av.

WhatsApp chat
Hemen Ara!