Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması İle Faiz Ve Masrafların Davalı Taraftan Tahsili

T.C YARGITAY

18.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 25

Karar: 2000 / 422

Karar Tarihi: 20.01.2000

ÖZET: Üzerindeki bina değerini 3. sınıf A grubu için belirlenen bedele göre hesaplanıp yıpranma oranı da düşüldükten sonra, emsal arsanın m2 bedelini belirleyip, emsalle dava konusu taşınmazın kıymetleri arasındaki oranı daha önce bilirkişi kurullarınca belirlenen miktarı esas alarak dava konusu taşınmazın değerini bizzat ya da alınacak ek raporlarla tespit etmek ve hasıl olacak sonuca göre karar vermek gerekir.(2942 S. K. m. 11)

Dava dilekçesinde kamulaştırma bedelinin arttırılması ile faiz ve masrafların davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Taşınmaz Üzerindeki Bina Değerinin Hesaplanıp Yıpranma Bedelinin Düşeceği 

Bozma ilamında 1. ve 2. bilirkişi kurullarının emsal aldıkları Soğukkuyu 54 parsel üzerindeki kargir ev ve dükkanın bu özelliği itibariyle 3. sınıf A grubuna dahil olduğu belirtilerek, emsal satış fiyatından, Bayındırlık ve iskan Bakanlığınca yayınlanan yapılara ait yaklaşık maliyet çizelgesi esas alınarak bina bedelinin 3. sınıf A grubuna göre belirlenip emsal satış bedelinden düşülmesi ve böylece emsal arsa değerinin tespiti gerektiği belirtilmesine ve mahkemece bozma ilamına uyulmasına rağmen, bilirkişiler emsal üzerindeki kargir ev ve dükkanı yine basit tek konutlara özgü 2. sınıf bina kategorisi içinde mütalaa edip, arsa m2 bedeli açısından aynı sonuca varmışlardır.

Mahkemece bozma ilamına uyulduğuna göre, bilirkişilerce yapılacak iş bozma ilamı doğrultusunda hesap yapmaktan ibarettir. Bilirkişilerin hükmüne uyulan bozma ilamına ısrar edercesine rapor düzenlemeleri, davaların gereksiz yere uzaması sonucunu doğurmaktadır.

Emsal Arsaya Göre Bedelin Hesaplanması Gereği

Bu durumda mahkemece yapılacak iş; üzerindeki bina değerini 3. sınıf A grubu için belirlenen bedele göre hesaplanıp yıpranma oranı da düşüldükten sonra, emsal arsanın m2 bedelini belirleyip, emsalle dava konusu taşınmazın kıymetleri arasındaki oranı daha önce bilirkişi kurullarınca belirlenen miktarı esas alarak dava konusu taşınmazın değerini bizzat ya da alınacak ek raporlarla tespit etmek ve hasıl olacak sonuca göre karar vermek olmalıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 20.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryMakale
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

WhatsApp chat
Hemen Ara!