T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17710

Karar: 2000 / 988

Karar Tarihi: 21.01.2000

ÖZET: Borçlu itirazında kira akdine itiraz etmemiştir. Kiraları elden ödediğini, kira borcu bulunmadığını, kira miktarının da istendiği kadar olmadığını ileri sürmüştür. Yasaya göre borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun, o kısmın cihet miktarını açıkça göstermesi lazımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır. Borçlu da itirazında kiranın itiraz ettiği kısmını göstermediğinden kira miktarına yönelik geçerli bir itiraz bulunmadığından alacaklının istediği aylık kira miktarı kesinleşmiştir. İstenen kira miktarının ödendiği yasada belirtilen bir belge ile kanıtlanamadığından itirazın kaldırılmasına ve tahliyeye karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 62)

Kira Akdine İtiraz Edilmemiş Olması

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 27.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Borcun Bir Kısmına İtiraz Edilmişse Bu Kısmın Gösterilmesi Gereği

Karar: Borçlu itirazında kira aktine itiraz etmemiştir. Kiraları elden ödediğini, kira borcu bulunmadığını, kira miktarının da istendiği kadar olmadığını ileri sürmüştür. İİK. nun 269/d maddesi göndermesiyle olayda uygulanması gerekli aynı yasanın 62/3. maddesine göre borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun, o kısmın cihet miktarını açıkça göstermesi lazımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır. Borçlu da itirazında kiranın itiraz ettiği kısmını göstermediğinden kira miktarına yönelik geçerli bir itiraz bulunmadığından alacaklının istediği aylık kira miktarı kesinleşmiştir. İstenen kira miktarının ödendiği İİK. nun 269/c maddesinde belirtilen bir belge ile kanıtlanamadığından itirazın kaldırılmasına ve tahliyeye karar verilmek gerekirken kira miktarının ihtilaflı olduğundan bahisle istemin reddin karar verilmesi isabetsizdir.

Kira Miktarına Yönelik Geçerli Bir İtiraz Bulunmaması

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA 21.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryMakale
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

WhatsApp chat
Hemen Ara!