İtirazın İptali

T.C YARGITAY

19.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 6655

Karar: 2000 / 125

Karar Tarihi: 18.01.2000

ÖZET: Taraflar arasında bayilik sözleşmesi vardır. Taraflar arasında yapılmış bulunan sözleşmeye göre ofisçe çıkarılmış ve çıkarılacak genel esas, genelge ve talimatların sözleşmenin ekini teşkil ettiğinin öngörülmüş bulunduğu ve sözleşme yapıldığında mevcut olan genelgenin davalıya tebliğ edilmiş olduğu gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, reddi doğru görülmemiştir.

(2004 S. K. m. 67)

Bayilik Sözleşmesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Davacı vekili, taraflar arasında bayilik sözleşmesi bulunduğunu, davalı iş yerinde 26.8.1994 tarihinde yapılan denetim sonucu alınan numunelerin incelenmesinde şartname değerleri içerisine girmediğinin tesbit edildiğini, bu nedenle genelge ve talimatlar uyarınca 50.000.000.-TL para cezası tahakkuk ettirilerek bildirildiğini, ödenmemesi nedeniyle girişilen takibe itiraz edildiğini iddia ederek itirazın iptaliyle takibin devamı ve %40 tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Ofisçe Çıkarılmış Genel Esas Genelge Ve Talimatların Sözleşmenin Ekini Teşkil Ettiği

Davalı vekili cevabında, taraflar arasındaki sözleşmede ceza veya tazminat ödeneceği hususunda bir maddenin bulunmadığını ve sözleşmenin 57. maddeden ibaret olduğunu belirterek davanın reddiyle %40 tazminata hükmedilmesini istemiştir.

Mahkemece, dosya içeriğine göre, taraflar arasındaki sözleşmede motorin numunelerinin şartname değerleri içerisinde olmaması durumunda ceza verileceğine dair hüküm bulunmadığı, davacının yönetim kurulu kararı ile sözleşmede olmayan bir hükme dayanarak para cezası vermesinin sözleşmeye aykırılık teşkil edeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Genelgenin Davalıya Tebl Edilm Olduğu

Taraflar arasında yapılmış buluna sözleşmenin 46. maddesinde ofisçe çıkarılmış ve çıkarılacak genel esas, genelge ve talimatların sözleşmenin ekini teşkil ettiğinin öngörülmüş bulunduğu ve sözleşme yapıldığında mevcut olan genelgenin 13.3.1995 tarihli yazıyla davalıya tebliğ edilmiş olduğu gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi doğru görülmemiştir.

Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA peşin harcın istek halinde iadesine 18.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryMakale
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

WhatsApp chat
Hemen Ara!