T.C YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 203

Karar: 2000 / 359

Karar Tarihi: 27.01.2000

ÖZET: Kira bedelleri için kiralayana bono verilmişse, tarafların anlaşmasıyla kira alacağının tahsili ticari senede bağlanmış demektir. Hal böyle olunca ticari senetlerin tahsiline ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekir. Ticari senetlerin ciro kabiliyeti olduğundan kiracının verdiği senedin kimin elinde olduğunu bilmesi icap eder. Bu senet bankaya tahsile verilmişse gönderilen ihbarla senedin ödeme yeri borçlu tarafından biliniyor demektir. İhbara rağmen ödenmesi halinde iki haklı ihtar veya temerrüt konusu yapılıp buna ilişkin ihtarlar gönderilebilir. Senet tahsile verilmeyip alacaklının elinde tutuluyorsa, alacaklının borçlunun ayağına gidip senedi verip karşılığını alması gerektiğinden bu yola gitmeden doğrudan doğruya ihtar göndererek iki haklı ihtar veya temerrüt konusu yapması mümkün değildir.

(6570 S. K. m. 7)

Kira Bedellerinin Senet Karşılığı Ödendiği İddiası

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkin olup, mahkemece kiralananın tahliyesine karar verilmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

Davacı vekili, Kasım-Aralık 1998 ve Ocak 1999 kiralarını zamanında ödemeyerek iki haklı ihtara sebep olan davalının tahliyesini talep etmiştir.

Davalı vekili, kira bedellerinin senet karşılığı ödendiğini davanın bu mutad uygulamadan vazgeçerek ihtar yollamasının haksız olduğun bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme, kiraların ihtarların tebliğinden sonra ödendiğinden bahisle tahliye kararı vermiştir.

Kira Alacağının Tahsilinin Senede Bağlanmış Olması

Taraflar arasındaki 1.8.1993 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesinin özel şartlar bölümünün 4. maddesinde “her kira döneminin başlangıcında kiracı o kira dönemine ait aylık kira bedellerinin senetlerini tanzim ederek mal sahibine verecektir” hükmü yer almaktadır.

Kira bedelleri için kiralayana bono verilmişse, tarafların anlaşmasıyla kira alacağının tahsili ticari senede bağlanmış demektir. Hal böyle olunca ticari senetlerin tahsiline ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekir. Ticari senetlerin ciro kabiliyeti olduğundan kiracının verdiği senedin kimin elinde olduğunu bilmesi icap eder. Bu senet bankaya tahsile verilmişse gönderilen ihbarla senedin ödeme yeri borçlu tarafından biliniyor demektir. İhbara rağmen ödenmesi halinde iki haklı ihtar veya temerrüt konusu yapılıp buna ilişkin ihtarlar gönderilebilir. Senet tahsile verilmeyip alacaklının elinde tutuluyorsa, alacaklının borçlunun ayağına gidip senedi verip karşılığını alması gerektiğinden bu yola gitmeden doğrudan doğruya ihtar göndererek iki haklı ihtar veya temerrüt konusu yapması mümkün değildir.

Ticari Senetlerin Ciro Kabiliyetinin Olması

Taraflar arasında kira karşılığı bono alındığına göre davanın reddine karar vermek gerekirken kabul kararı verilmesi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç:  Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 27.1.2000 tarihinde  oybirliği ile  karar verildi.

CategoryMakale
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

WhatsApp chat
Hemen Ara!