T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 18084

Karar: 2000 / 184

Karar Tarihi: 19.01.2000

ÖZET: Mahkemece talep edilen ihbar, kıdem tazminatları ile bir kısım işçilik alacakları, davacının Ocak 1998 bordrosunda ismi bulunmadığı gerekçesiyle Aralık 1997 ücreti esas alınarak hüküm altına alınmıştır Davacı işçi zamlı ücretin geçerli olduğu dönemde 12 gün çalışmıştır. Bu çalıştığı günler ücretini zamlı olarak hak etmiştir. Böyle olunca Aralık 1997 ayı ücretinin hesabıyla sonuca gidilmesi hatalıdır. Mahkemece bilirkişi raporunun 2. seçeneğine göre belirlenen alacakların bir değerlendirmeye tabi tutularak hüküm altına alınmaması hukuka aykırıdır.

(1475 S. K. m. 26)

Dava: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai bedeli, hafta tatili ve bayram çalışması, yemek, yol, giyim ve diğer sosyal hakları, ikramiye bedellerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

İşçi Alacakları Davası

Hüküm, süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere göre; davalıya ait işyerinde çalışan işçilerin ücretlerine 1998 yılı Ocak ayında zam yapıldığı anlaşılmaktadır. Davacı işçinin hizmet sözleşmesinin 12.01.1998 tarihinde 1475 sayılı İş Kanununun 13. ve 14. maddeleri gereği feshedildiği tartışmasızdır. Mahkemece talep edilen ihbar, kıdem tazminatları ile bir kısım işçilik alacakları, davacının Ocak 1998 bordrosunda ismi bulunmadığı gerekçesiyle Aralık 1997 ücreti esas alınarak hüküm altına alınmıştır. Bu konuda dinlenen taraflar tanıkları Ocak 1998 ayı çalışma karşılığı ücretinin ay sonunda zamlı olarak ödendiğini belirtmişlerdir. Davacı işçi zamlı ücretin geçerli olduğu dönemde 12 gün çalıştığına göre bu çalıştığı günler ücretini zamlı olarak hak etmiştir. Böyle olunca Aralık 1997 ayı ücretinin hesabıyla sonuca gidilmesi hatalıdır. Mahkemece bilirkişi raporunun 2. seçeneğine göre belirlenen alacakların bir değerlendirmeye tabi tutularak hüküm altına alınması için kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç:  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 19.01.2000 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

Zamlı Dönemde Yapılan Çalışmanın Ücretinin Zamlı Ücrete Göre Hesaplanması Gereği

KARŞI OY

Temyize gelen itilaf davacının kıdem tazminatına esas alınacak ücretin miktarıdır. Mahkeme davacının da imzasının bulunduğu Aralık 1997 ayı bordrosundaki ücreti esas alarak hüküm kurmuştur. Davacının en son çalışma tarihi 12.01.1998 dir. Davacı Ocak 1998 ayına ait ücret ve ücret fark alacak isteğinde bulunmuş değildir. Ocak 1998 ayındaki 12 günlük çalışma karşılığı ücretin zamlı olarak ödendiğini akdin feshinden önce Aralık 1997 ayı ücretine zam yapıldığını da kanıtlayamamıştır. İşyerinde çalışan işçilerin ücretlerine davacının akdinin feshinden sonra 31.01.1998 tarihinde zam yapıldığı ancak geriye dönük olarak 01.01.1998 gününden itibaren uygulandığı anlaşılmaktadır. Davacının Aralık 1997 ayı ücretine fesihten önce zam yapıldığı ve kendisine zamlı ücret ödendiği kanıtlanamadığından mahkemenin 1997 Aralık ayı bordrosundaki ücret esas alınarak yapılan hesaplamaya itibar edilerek hüküm kurması 1475 sayılı yasanın 14/9 maddesine uygun düşmektedir.

Açıklanan bu nedenlerle mahkeme kararının onanması görüşünde olduğumdan, daire çoğunluğunun bozma kararına katılamıyorum.

CategoryMakale
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

WhatsApp chat
Hemen Ara!