İdare Hukuku idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünüdür. İdare Hukuku idarenin kamu yararını gerçekleştirmesi için sahip olduğu üstünlük ve ayrıcalıklarla bireylerin hak ve hürriyetlerinin dengelenmesini amaçlayan kamu hukuk dalıdır. İdare Hukuku idarenin kişilerle, topluluklarla, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini ve idari teşkilatın yapısını ve faaliyetlerini inceleyen bilim dalı ve kurallar bütünüdür.

 

İdare hukuku, idarenin teşkilatına, faaliyetlerine ve idarenin denetlenmesine uygulanan; kısaca idareyi düzenleyen hukuk dalıdır. İdare hukuku, genel olarak idarenin tabi olduğu hukuktur ve idare hukuku en geniş anlamıyla idarenin hukukudur. İdare hukukunun konusunu devlet idaresi (kamu) oluşturmaktadır ve özel kesim idareleri (Ticaret işletmeleri, şirketler, dernekler vb.) idare hukukunun konusu dışında kalmaktadır. Şirket, vakıf ve dernek gibi özel kesim idareleri İdare Hukuku’nun uğraş alanı ve konusunun dışında kalmaktadır.

 

İşlem ve eylemlerinde kamu yararının egemen olduğu İdare Hukuku, Kamu Hukuku’nun bir dalıdır. İdarenin yetki ve görevleri önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde yürütülür. İdare Hukuku’nda kamu yararı esası egemendir. Bundan dolayı, idarenin faaliyetlerini gerçekleştirirken karşılaştığı sorunlar özel kesimin sorunlarına oranla farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bunların kendi niteliklerine uygun bir hukuki düzenlemeye ihtiyaçları vardır. Ancak bu düzenlemenin aynı zamanda idarenin tutum, davranış ve işlemlerinin idare edilenler açısından nesnel, adil ve güven sağlayıcı özellikte olması gerekir.

 

Vergiler, devlet veya yetkili kılınmış organları tarafından, kişi ve kurumlardan, kanuna dayanılarak, cebren ve karşılıksız olarak alınan iktisadi değerlerdir.

 

Vergi hukuku uygulayıcılarının çalışmaları sırasında başvurdukları çeşitli kaynaklar bulunmaktadır. Bu kaynakları kendi içerisinde zorunlu (bağlayıcı, temel) kaynaklar, yardımcı ( tali ) kaynaklar olarak iki grupta irdelemek mümkün bulunmaktadır. Söz konusu kaynaklara kendi içindeki hiyerarşik sıralamaya göre aşağıda yer verilmiş bulunmaktadır.

 

Vergi hukuku, kamu hukuku içerisinde yer alan mali hukukun bir alt bilim dalı niteliğindedir. Kamu gelirlerinin toplanmasına ve giderlerin yapılmasına ilişkin hükümler içeren hukuk dalına mali hukuk adı verilir. Mali hukuk: gelir hukuku ve gider hukuku olarak ikiye ayrılır. Vergi hukuku, Gelir hukuku içinde yer alır. Vergi hukuku: dar anlamda: yalnız vergilere ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalıdır. Geniş anlamda: devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği vergi, resim, harç, şerefiye vb. kamu gelirlerine ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalıdır.

 

Ayrıca şu şekilde bir tanım yapılabilir “vergi hukuku, vergi ödevlerinin niteliğine, vergi borcunun doğmasına ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kurallarının tümüdür”.Vergi hukuku kamu hukuku içinde yer alan ve vergi alacaklısı konumundaki devletle vergi ödeyicisi konumundaki mükellefler arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.

 

İdare Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Rekabet, gümrük, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemelerinde dava açılması
 • Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi
 • Kamu ihale işlemleri
 • İdari otoritelerce verilen karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü
 • Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi

 

Vergi Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Vergi konularında vergi mahkemelerinde dava açılması
 • Kurumlar vergisi, Gelir vergisi, Katma değer vergisi
 • Gelir vergisi stopajı, Kaynak kullanım destekleme fonu
 • Motorlu taşıtlar vergisi
 • Yanlış veya eksik gelir beyanları
 • İdare tarafından yapılan tarh işlemleri
 • Diğer her türlü vergi uyuşmazlığı konuları

 

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu idare sözleşmelerin akdedilmesi konusunda öncelikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.