T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 18743

Karar: 2010 / 141

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Borçlu vekili tarafından yapılan itiraz, kısmen ret edildiği durumda vekil ile temsil edilen alacaklı lehine vekalet ücretine hükmedilmemiştir. Karar tarihi itibariyle alacaklı vekili lehine de maktu vekalet ücretinin tayin edilmemesi bozma nedenidir.(2004 S. K. m. 16) (1086 S. K. m. 423) (1136 S. K. m. 164)

Borçlu Vekili Tarafından Yapılan İtiraz

Dava ve Karar: Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Davanın Kısmen Ret Edildiği

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlu vekili tarafından yapılan itiraz, kısmen ret edildiği durumda vekil ile temsil edilen alacaklı lehine vekalet ücretine hükmedilmemiştir. HUMK md.423 ve Avukatlık Kanunu 164 vd. maddeleri gereği, karar tarihi itibariyle alacaklı vekili lehine de maktu vekalet ücretinin tayin edilmemesi bozma nedenidir.

Karar Tarihi İtibariyle Alacaklı Vekili Lehine De Maktu Vekalet Ücretinin Tayin Edilmemesi

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.01.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 18965

Karar: 2010 / 45

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Borçluya taşınmazın tahliyesine ve teslimine ilişkin icra emri gönderilmesi gerekirken, örnek bir işin yapılmasına veya yapılmamasına veya bir para borcunun ödenmesine ilişkin icra emri gönderilmek suretiyle el atmanın önlenmesi ve baz istasyonunun kaldırılmasının istenmesi doğru değildir. (2004 S. K. m. 24, 26, 366)

Borçlu Hakkında İlamlı İcra Takibi Yapıldığı

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçluya Yanlış İcra Emrinderildiği

Takip dayanağı ilam, <Baz istasyonu kurulması hakkında davalılar arasında yapılan kira sözleşmesinin iptaline, el atmanın önlenmesine ve baz istasyonunun sökülmesine> ilişkindir, ilamın bu bölümünün infazı yönünden somut olaya uygulanması gereken İİK.’nun 26. maddesi olup, anılan maddenin 1. fıkrasının göndermesi ile İİK.’nun 24. maddesi gereğince, borçluya İcra Müdürlüğü’nce, örnek 2 (eski 54 örnek) icra emri gönderilmesi gerekirken, örnek 4-5 icra emri gönderilmek suretiyle el atmanın önlenmesi ve baz istasyonunun kaldırılmasının istenmesi doğru değildir. İcra Mahkemesi’nce bu yöne ilişkin şikayetin kabulüne ve İcra Müdürünün, ilamdaki el atmanın önlenmesi ve baz istasyonunun kaldırılması yönünden, borçluya 4-5 örnek icra emri gönderilmesine ilişkin işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

İcra Müdürlüğü İşleminin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazların kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.01.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

WhatsApp chat
Hemen Ara!