İpoteğin Kaldırılması

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 18998

Karar: 2010 / 77

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Davaya konu ipotek, kesin borç (karz) ipoteğidir. Alacaklı, ipoteğin fekki için, ana paranın dışında takip masraflarını ve geçen günlerin faizlerini de isteyebilir. Bundan sonra borçlu ipoteğin kaldırılması için, icra dairesine doğrudan başvurabilecektir. Somut olayda talep tarihine kadar anapara ve eklentilerin ödenmesi halinde ipoteğin kaldırılabileceğinin gözetilmesi gerekir.(4721 S. K. m. 875, 883) (2004 S. K. m. 153)

Kesin Borç İpoteği

Dava: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İpoteğin Fekki İçin Alacaklının Talep Hakları

Karar: İncelenen, 11/05/2007 tarih ve 12020 yevmiye nolu ipotek akit tablosu içeriğine göre; ipoteğin, birinci derecede, 60.000. YTL bedelle ve fekki bildirilinceye kadar vadeli ve akdi faizli olarak tesis edildiği anlaşılmakta olup ayrıca, sözleşmenin 4. maddesinde işbu ipoteğin kayıtsız şartsız borç (karz) ipoteği olduğu kararlaştırılmıştır. Açıklanan bu niteliğine göre ipotek, kesin borç (karz) ipoteğidir. Medeni Kanun’un 875. maddesi gereğince alacaklı, ipoteğin fekki için, ana paranın dışında takip masraflarını ve geçen günlerin faizlerini de isteyebilir. Bundan sonra Medeni Kanun’un 883. ve İİK’nun 153. maddeleri gereğince borçlu ipoteğin kaldırılması için, icra dairesine doğrudan başvurabilecektir. Somut olayda talep tarihine kadar anapara ve eklentilerin ödenmesi halinde ipoteğin kaldırılmasına karar verilebilir. Aksine düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Talep Tarihine Kadar Anapara Ve Eklentilerin Ödenmesi Halinde İpoteğin Kaldırılabileceğinin Gözetilmesi Gereği

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.01.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

WhatsApp chat
Hemen Ara!