Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 19337

Karar: 2010 / 188

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Evlat edinmeye dair karar kesinleşmediği halde, karara sehven kesinleşme şerhi verilmiş olması ve evlat edinmenin nüfusa tescil edilmiş olması, hukuki sonuç doğurmaz. Kesinleşmemiş bir karar, sehven kesinleştirilerek nüfusa tescil edilmişse, kesinleşmediğinin sonradan mahkemece yazı ile bildirilmesi halinde, nüfustaki tescilin idarece düzeltilmesi imkan dahilindedir. Ortada kesinleşmiş bir evlatlık ilişkisinin bulunmadığı gözetilerek davanın reddine karar vermek gerekir.(4721 S. K. m. 318, 319, 320) (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmelik m.63)

Evlat Edinme Kararının Kesinleşmediği

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda gün numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, davalı ile davacının miras bırakanı arasındaki evlatlık ilişkisinin kaldırılması isteğine ait olup, 25.2.2005 gününde açılmıştır.

Kesinleşmem Bir Kararın Sehven Nüfusa Tescil Edilmesi

Evlat edinme başvurusunda bulunan H. O., başvurudan sonra 16.8.2004 gününde vefat etmiş, evlat edinmeye dair karar bu tarihten sonra 22.10.2004 gününde verilmiş, evlat edinenin mirasçılarından M. Y.’ın temyizi üzerine evlat edinme kararı Yargıtay’ca 14.9.2009 gününde <davanın reddine> karar verilmesi gerektiğinden bahisle bozulmuştur. Bu halde evlat edinmeye ait dava halen derdesttir. Evlat edinmeye dair karar kesinleşmediği halde, karara sehven kesinleşme şerhi verilmiş olması ve evlat edinmenin nüfusa tescil edilmiş olması hukuki sonuç doğurmaz. Kesinleşmemiş bir karar, sehven kesinleştirilerek nüfusa tescil edilmişse, kesinleşmediğinin sonradan mahkemece yazı ile bildirilmesi halinde nüfustaki tescilin idarece düzeltilmesi imkan dahilindedir. (Nüfus Hiz. Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmelik md.63) Kesinleşmiş bir evlatlık ilişkisi varsa, bunun kaldırılması talep edilebilir. Ortada kesinleşmiş bir evlatlık ilişkisinin bulunmadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

Mahkeme Bildrimi Üzerine Tescilin İdarece Düzeltilebileceği

Sonuç: Hükmün yukarda gösterilen nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 tarih içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 11.01.2010

WhatsApp chat
Hemen Ara!