T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 5116

Karar: 2010 / 2

Karar Tarihi: 06.01.2010

ÖZET: Somut olayda HUMK m. 91 hükmüne göre, davadan feragat kesin hüküm sonucunu doğurduğundan kararın kesinleşmesine kadar bu yönde vaki beyanın dikkate alınması zorunludur. Davacılar vekilinin temyiz başvurusundan sonra davadan feragat beyanı hakkında hüküm kurulabilmesi için kararın öncelikle bu yön bakımından bozulması gerekir.(1086 S. K. m. 91)

Davadan Feragat Kesin Hüküm Sonucunu Doğurduğu

Dava: Taraflar arasındaki davadan dolayı Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 11.03.2009 gün ve 2004/637-2009/133 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Taraflar arasındaki davadan dolayı mahkemece verilen kararın davacılar vekilince temyizi üzerine dosyanın Dairemize gönderilmesinden sonra her iki taraf vekillerince yerel mahkemeye hitaben sunulan ortak dilekçede davacılar vekili Av. Y. G. ‘in vekaletnamesindeki yetkiye dayanarak asıl ve birleştirilen davalardan feragat ettiğini bildirmiştir.

Kararın Kesinleşmesine Kadar Bu Yönde Vaki Beyanın Dikkate Alınacağı

HUMK m. 91 hükmüne göre, davadan feragat kesin hüküm sonucunu doğurduğundan kararın kesinleşmesine kadar bu yönde vaki beyanın dikkate alınması zorunludur.

Davacılar vekilinin temyiz başvurusundan sonra davadan feragat beyanı hakkında hüküm kurulabilmesi için kararın öncelikle bu yön bakımından bozulması gerekmiştir.

Hükmün Bozulması Gereği

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin asıl ve birleştirilen davalardan feragat beyanı hakkında hüküm kurulmak üzere kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 06.01.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Feragat

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 4260

Karar: 2010 / 676

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Mahkeme davadan el çektiğinden, karar ortada durduğu müddetçe, davayı yeniden ele alıp, feragat sebebiyle bir karar veremez. Bu itibarla, davadan feragat sebebiyle mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu sebeple bozulması gerekmiştir.(1086 S. K. m. 95)

Mahkemenin Davadan El Çektiği Ve Davayı Yeniden Ele Alıp Feragat Sebebiyle Karar Veremeyeceği

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davadan dolayı İstanbul Asliye 3. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 31.12.2008 tarih ve 2008/613-2008/801 s. hükmün Yargıtay’ca tetkiki davalı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

1- Davacı asil, davalı vekilinin kararı süresinde temyiz etmesinden sonra davadan feragat etmiştir. Feragat, HUMK.nun 95/1 nci madde hükmü uyarınca kesin hükmün sonuçlarını doğurur ve karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Davadan feragat, karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür. Mahkeme davadan el çektiğinden, karar ortada durduğu müddetçe, davayı yeniden ele alıp, feragat sebebiyle bir karar veremez. (11.04.1940 tarih ve 70 s. İBK, 21.11.1981 tarih 1981/2-551 s. HGK kararı) Bu itibarla, davadan feragat sebebiyle mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu sebeple bozulması gerekmiştir.

2- Bozma neden ve şekline göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

Hükmün Bozulduğu

Sonuç: Yukarda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 11.01.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

WhatsApp chat
Hemen Ara!