Boşanma Davası

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 18565

Karar: 2010 / 133

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Davalı-davacı kadın, ziynetlerle ilgili karşılık davası yönünden yemin deliline de dayanmıştır. Davalı-davacıya hasmına yemin teklif etme hakkı hatırlatılıp, hasıl olacak sonuca göre bütün deliller birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerekir.(1086 S. K. m. 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354)

Karşılık Dava Yönünden Yemin Deliline Dayanıldığı

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda gün numarası gösterilen hüküm kocanın boşanma davası, kusur, tazminatlar, eşya ve ziynetler yönünden temyiz edilmekle evrak okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasal gerektirici nedenlere ve özellikle davalı-davacı kadın vekilinin 8.5.2008 günlü oturumda eşyalarla ilgili talebinden vazgeçtiğinin duruşma tutanağına geçirilmiş bulunmasına ve bu tutanağın yanlış düzenlendiği konusunda yargılama aşamasında itiraz edilmediğinin anlaşılmasına göre davacı-davalı kocanın tüm, davalı-davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Davalı-davacı kadın, ziynetlerle ilgili karşılık davası yönünden yemin deliline de dayanmıştır. (HUMK. md. 337-354) Davalı-davacıya hasmına yemin teklif etme hakkı hatırlatılıp, hasıl olacak sonuca göre bütün deliller birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve soruşturma ile yazılı biçimde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Gerektiği

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen nedenlerle davalı-davacı kadın yararına BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerin ise yukarda 1. bentte açıklanan sebeplerle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın G.’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 60.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatıran kadına geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 tarih içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 11.01.2010

Boşanma Davası

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 19029

Karar: 2010 / 185

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Olayda, boşanmaya yol açan olaylarda, birlik görevlerini yerine getirmeyen, eşine ağır hakaretlerde bulunan davalının daha fazla kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Davalının yoksulluk nafakası isteğinin reddi gerekir.(4721 S. K. m. 175)

Yoksulluk Nafakası

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda gün numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının temyiz itirazları yersizdir.

Boşanmaya Yol Açan Olaylarda Eşine Ağır Hakaretlerde Bulunan Davalının Daha Fazla Kusurlu Olduğu

2- Davacı kocanın temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Toplanan delillerden boşanmaya yol açan olaylarda, birlik görevlerini yerine getirmeyen, eşine ağır hakaretlerde bulunan davalının daha fazla kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Türk Medeni Yasasının 175. maddesi koşulları gerçekleşmemiştir. Davalının yoksulluk nafakası isteğinin reddi gerekirken, yazılı biçimde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Davalının Yoksulluk Nafakası İsteğinin Reddi Gereği

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen nedenle bozulmasına, hükmün bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple onanmasına, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 60.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcın yatıran davacıya geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 tarih içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 11.01.2010

Boşanma

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2008 / 18789

Karar: 2010 / 156

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Taraflar arasında düzenlenen içeriği mahkemece de uygun bulunan protokolde, taraflar velayetleri anneye bırakılan müşterek çocuklarla davalı baba arasında Cumartesi günleri ile dini bayramların ikinci günü, Temmuz ayının ilk haftası kişisel ilişki tesisini kabul etmişlerdir. Kuşkusuz bu düzenleme çocukların menfaatlerine uygun düşmediği takdirde hakim gerekli gördüğü değişikliği yapabilir. Mahkemece, kişisel ilişki konusunda protokole itibar edilmeme nedenleri karar yerinde tartışılmadığı gibi bu değişikliğin taraflarca kabul edilip edilmediği de sorulmamıştır. Bu yönler üzerinde durulmaksızın protokole aykırı olarak kişisel ilişki tesisi doğru görülmemiştir.(4721 S. K. m. 166)

Protokoldeki Düzenleme Çocukların Menfaatlerine Uygun Değilse Hakimin Gerekli Gördüğü Değişikliği Yapabileceği

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda gün numarası gösterilen hüküm kişisel ilişki yönünden temyiz edilmekle evrak okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Değişikliğin Taraflarca Kabul Edilip Edilmediğinin Sorulmaması

Karar: Taraflar arasında düzenlenen içeriği mahkemece de uygun bulunan 16.6.2008 günlü protokolde, taraflar velayetleri anneye bırakılan müşterek çocuklarla davalı baba arasında Cumartesi günleri ile dini bayramların ikinci günü 09.00-17.00 saatleri arası, Temmuz ayının ilk haftası kişisel ilişki tesisini kabul etmişlerdir. Kuşkusuz bu düzenleme çocukların menfaatlerine uygun düşmediği takdirde hakim gerekli gördüğü değişikliği yapabilir. Mahkemece, kişisel ilişki konusunda protokole itibar edilmeme nedenleri karar yerinde tartışılmadığı gibi (TMK. m. 166/3) bu değişikliğin taraflarca kabul edilip edilmediği de sorulmamıştır. Bu yönler üzerinde durulmaksızın protokole aykırı olarak kişisel ilişki tesisi doğru görülmemiştir.

Protokole Aykırı Kişisel İlki Tesisi

Sonuç: Hükmün yukarda açıklanan sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 tarih içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi. 11.01.2010

KARŞI OY YAZISI

Anlaşmalı boşanma kararı Türk Medeni Yasasının m. 166/3 hükmünde yer alan tüm koşulların gerçekleşmesi ile hukuksal sonuç doğurur. Kişisel ilişki bölümü dışlanarak anlaşmalı boşanma hükmünün kesinleştiğini kabul eden değerli çoğunluğun düşüncesine katılmıyorum.

WhatsApp chat
Hemen Ara!