T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9410

Karar: 2000 / 273

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Dava, davacı tarafın komşu hak sahibi olduğu eserlerin, izin alınmadan davalıya ait radyodan yayınlanması nedeniyle, tazminat istemine ilişkindir. Davacının komşu hak sahibi olduğu eserlerin izinsiz olarak davalıya ait radyodan yayınlandığı kesindir ancak verilen tazminat hükmüne tespit tarihinden itibaren faiz yürütülmesi isabetsizdir.

(5846 S. K. m. 42)

Dava: Taraflar arasındaki davanın Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesince görülerek verilen 10.06.1999 tarih ve 1998/362 – 1999/254 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi Ayşe Altun tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Maddi Tazminat Davası

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin ekli listede eser sahibinin haklarına komşu hakların müzik yapımcılarına ait bulunan bölümü kapsamında yer alan, radyo ve televizyon ile yayın haklarını devir aldığını, davalı şirketin yayın yaptığı Coşkun Radyo’dan bu eserleri izinsiz olarak yayınladığını ileri sürerek Aralık 1997, Ocak-Şubat 1998 aylarına ilişkin olarak 720.000.000.- lira maddi tazminatın tespit tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, FSEK.nun 42. maddesinde tanımlanan meslek birliği tanımına uymayan davacının aktif dava ehliyeti olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacının meslek birliği olarak değil, devren kazanılmış hakkın sahibi olarak dava açtığı ve dava açmaya hakkı bulunduğu, davacının yayın sözleşmelerinde kullandığı çizelge esas alındığında 450.000.000.- lira teminat isteyebileceği gerekçesiyle 450.000.000.- lira tazminatın 0712.1997 tesbit tarihinden itibaren % 80 ve değişen oranlarda reeskont faiziyle birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.

Davacının Komşu Hak Sahibi Olduğu Eserlerin İzinsiz Olarak Davalıya Ait Radyodan Yayınlandığı

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve bilgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Ancak, dava, davacı tarafın komşu hak sahibi olduğu eserlerin, izin alınmadan davalıya ait radyodan yayınlanması nedeniyle, tazminat istemine ilişkindir. Davacı vekili, sözleşme yapılması durumunda ödenmesi gereken ücreti tazminat olarak istemiş, buna ilişkin tarifeyi dosyaya ibraz etmiştir. Tarifenin 5/a maddesinde, ödemelerin aylık peşin olarak yapılacağı hükme bağlanmıştır. Aralık 1997, Ocak-Şubat 1998 tarihlerinde davacının komşu hak sahibi olduğu eserlerin izinsiz olarak davalıya ait radyodan yayınlandığı kesindir. Bu üç aylık dönem için tazminata hükmedilmesi yerinde ise de, <ücretin aylık peşin olarak ödeneceği> yazılı tarifenin 5/a maddesine aykırı olacak biçimde, Ocak ve Şubat 1998 dönemine ilişkin tazminata, 07.12.1997 tespit tarihinden itibaren faiz yürütülmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir.

Hükmün Bozulduğu

Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte yazılı nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte yazılı nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 24.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryMakale
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

WhatsApp chat
Hemen Ara!