Tahkim, uyuşmazlıkları tahkim kurulları denilen özel kurumlar aracılığıyla çözmeye yönelik bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Tahkim mahkemeleri genellikle bir veya üç hakemden oluşur. Tahkim mahkemelerinin esas görevi, hukuk kurallarını uygulayarak, uyuşmazlıkları çözecek bır “tahkim kararı” vermektir. Kural olarak tahkim kararları kesin ve bağlayıcıdır. Yalnızca istisnai şartlar altında ve adli mahkemeler önünde bu kararların bağlayıcılığı tartışılabilir. Örneğin böyle bir istisnai durum, tarafların geçerli bir tahkim anlaşması yapmamış olmaları halinde söz konusu olabilir. Tahkim kararları dünyanın birçok ülkesinde icra edilebilir niteliktedir.

 

Genel olarak tahkim süreci şu şekilde gerçekleşir:

 

Her tahkim süreci tarafların yazılı anlaşmasına bağlıdır. Eğer taraflar bir uyuşmazlığın adli mahkemeler yerine, tahkim kurulu tarafından çözülmesi konusunda anlaşmışlar ise, bu anlaşma “tahkim anlaşması” olarak adlandırılır.

 

Usul kurallarının belirlenmesi açısından tahkim, taraflara ve hakemlere önemli oranda serbesti ve esneklik sağlar. Taraflar hakemleri, tahkim yerini ve/veya tahkim sürecinin dilini belirleyebilirler. Bunun yanısıra ayrıca taraflar, tahkimin yapısını ve zamanlamasını da belirleyebilirler. Ayrıca tarafların söz konusu serbestisinin de sınırları vardır.Taraflar hakkaniyet ve eşitlik kurallarına, avukat tarafından temsil edilme ve savunma hakkına saygı göstermekle yükümlüdürler.

 

İki tür tahkim yargılaması bulunmaktadır: kurumsal tahkim ve muvakkat (ad hoc) tahkim. Kurumsal tahkimde bazı idari servisler tahkim kurumu tarafından gerçekleştirilir: örneğin belgelerin taraflara tebliği. Hangi servislerin sağlanacağı tahkim kuruluna göre değişmekle beraber, uyuşmazlık hakkında kararı her zaman tahkim kurulu verir. Muvakkat tahkimde söz konusu servisler ya tahkim kurulu tarafından bizzat gerçekleştirilir veya üçüncü bir kuruma delege edilir.

 

Avukatlarımız sundukları uyuşmazlık çözümü, dava ve icra hizmetlerinde müvekkillerinin haklarının temsili konusunda gerekli tüm özenin gösterilmesinin yanı sıra, bu süreçlerin her aşamasında müvekkillerinin ilgili meseleye ilişkin tüm ihtimalleri içerir şekilde bilgilendirilmesini de hedeflenmektedirler.

 

Ayrıca Kayseri Polat Arabuluculuk ve Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize uluslararası ya da yerel hakem heyetleri, veya diğer tahkim kurumları nezdinde yapılacak işlemler konusunda hukuki destek sağlamanın yanı sıra, yabancı yargı makamlarınca alınan kararlarının Türkiye’de tanınma ve tenfizi konularında da temsil ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.