09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Blog

Polat Arabuluculuk > Blog (Page 9)

İhbar Ve Kıdem Tazminatı Davası

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2000 / 16453 Karar: 2000 / 1392 Karar Tarihi: 30.01.2000 ÖZET: Davacının, her ne kadar muhasebeci olduğu için ücretlerini almamış olması zayıf bir ihtimal gibi görünmekte ise de, bu konuda tereddütlerin ortadan kaldırılabilmesi için işyerine ait tüm defter ve kayıtların ücret bordroları ile birlikte bir incelemeye tabi tutulması yerinde olur. Bu kayıtlar ve defterler değerlendirilerek gerçek durumun bordrolara yansıtılmış olup olmadığı ve davacının nezdinde çalışan diğer muhasebe elemanlarına anılan aylarda ücretlerin ödenip ödenmediği ve davacının muhasebecilik göreviyle birlikte ücretlerin ödenmesinde bizzat görevli olup olmadığı, bu tür ödemelerin yapılmasında kendisinin ne derece etkili ve yetkili olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır. (1475 S. K. m....

Continue reading

İtirazın Kaldırılması İstemi

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2000 / 121 Karar: 2000 / 1525 Karar Tarihi: 28.01.2000 ÖZET: Fatura, her ne kadar İİK. nun 68. maddesinde yazılan borç ikrarını içeren bir belge değil ise de, borçlu borç ilişkisini kabul ederek fatura bedelini ödediğini ileri sürdüğüne göre artık dayanak belgenin mahiyeti tartışılamaz. Borçlu ödeme belgeleri ibraz ettiğine göre, bu belgelerin değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekir.(2004 S. K. m. 68) Faturanın Borç İkrarını İçeren Bir Belge Olmaması Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 03.01.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: Borçlunun Borç İlişkisini Kabul Ederek Fatura...

Continue reading

İtirazın Kaldırılması Davası

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2000 / 122 Karar: 2000 / 1007 Karar Tarihi: 28.01.2000 ÖZET: Merci kararının gerekçesinde çek hakkında da itirazın kabulü gerektiği halde, hüküm fıkrasında bu çek ile ilgili itirazın reddine karar verildiği ve bu şekilde gerekçe ile hüküm fıkrasının çeliştiği görülmekle ve alacaklının aleyhe olan gerekçe yönünden temyize, karar düzeltme talebinde bulunmaya hakkı bulunduğundan, alacaklı lehine doğmuş olan müktesep hakta mercice gözetilmek koşuluyla, bu çeke yönelik karar düzeltme isteğinin kabulüyle, onama kararının sözü edilen çek yönünden kaldırılarak, merci kararının çek yönünden gerekçenin düzeltilmesi bakımından, bozulması gerektiği sonucuna varılmıştır.(2004 S. K. m. 366) Gerekçede Çek Hakkında İtirazın Kabulü Gerektiği Dava ve Karar: Yukarıda tarih...

Continue reading