09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Blog

Polat Arabuluculuk > Blog (Page 7)

Kaçakçılık Suçu

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2000 / 7-2 Karar: 2000 / 7 Karar Tarihi: 01.02.2000 ÖZET: Satmak amacıyla ticari miktar ve nitelikteki eşya alımlarında vergi usul yasasına göre belge düzenlenmesi zorunludur. Eşyanın menşeini kanıtlamada bu belgelerden yararlanılarak ve belgenin kaynağına inilecektir. Olayda, sanık tarafından usulüne uygun şekilde düzenlenmiş bir belge sunulmamıştır.(1918 S. K. m. 3, 4) Dava: Kaçakçılık suçundan sanık R. T.'in 1918 sayılı Yasanın 25/2. maddesi uyarınca 142.141.875 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, nisbi harç ve vekalet ücreti ile zoralıma ilişkin İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 20.02.1998 gün ve 908/61 sayılı hükmün sanık vekili tarafından temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 7. Ceza...

Continue reading

Destekten Yoksun Kalma Ve Manevi Tazminat Davası

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2000 / 402 Karar: 2000 / 704 Karar Tarihi: 01.02.2000 ÖZET: Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle, hak sahiplerinin destekten yoksun kalma ve manevi tazminat isteklerine ilişkindir. İlke olarak bir trafik kazasında sürücünün ehliyetsiz olması salt bundan dolayı işleten için bir kusur nedeni sayılamaz. Çünkü böyle durumlarda uygun illiyet bağından söz edilemez.(818 S. K. m. 41, 43, 47) Dava ve Karar: Davacı İ. E. kendi adına asaleten Ö. E. adına velayeten vekili Avukat F. A. tarafından, davalılar S. Ö. ve Ü. Ö. aleyhine 21/3/1997 ve 23/2/1999 gününde verilen dilekçeler ile 20/9/1995 tarihinde meydana gelen trafik kazasında davacıların miras bırakanının ölmesi sebebiyle...

Continue reading

Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanamaması

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 1999 / 1-322 Karar: 2000 / 2 Karar Tarihi: 01.02.2000 ÖZET: Somut olay değerlendirildiğinde, Katılan Murat ile aynı işi yapan sanık Bülent arasında ticari rekabet bulunduğu, sanığın daha önceki günlerde de tanık Ulaş'ın beyanlarına göre katılanı tehdit ettiği, olay günü ise yanına aldığı ve ele geçmeyen kelebek bıçağıyla katılanın oyun oynadığı kahvehaneye geldiği, elindeki bıçakla katılana saldırdığı, tanıklar Hasan ile Emrullah'ın sanığın saldırılarını önledikleri, Emrullah'ın sanık Bülent'i tutarak katılan Murat'ın kaçmasını sağladığı, tanığın elinden kurtulan sanığın katılanı kovalayarak kahvehanenin dışında da bıçaklı saldırısını sürdürdüğü, katılanı sol koltuk altında, sol uyluk önyüzünde ve sol spina iliaca anterior superiorun 2 cm....

Continue reading

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2000 / 424 Karar: 2000 / 673 Karar Tarihi: 01.02.2000 ÖZET: Dava akdin sona erdiği tarihten itibaren 1 aylık süre içerisinde açılmayıp 11.3.1999 tarihinde açılmıştır. Davacı dernekle birlikte diğer davalılar O H, Ö N adına iktisap iradesini bildiren ihtar 22.12.1998 tarihinde keşide edilmiş, keşide edilen bu ihtar adı geçen davalılar O H ve Ö N'na 24.12.1998 tarihinde tebliğ edilmiş ise de adı geçen davalılar dernek başkanı ve yetkili kişiler olmadıklarından davalı kiracı derneğe süre koruyucu ihtarın usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, kabul edilemeyeceğinden açılan dava süresinde değildir. Süre yönünden davanın reddine karar vermek gerekir.(6570 S. K. m. 7, 11) Tahliye Davası Dava:...

Continue reading

Konut İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2000 / 483 Karar: 2000 / 648 Karar Tarihi: 01.02.2000 ÖZET: Yasaya göre ihtiyaç iddiasının kabul edilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekmektedir. Davacı tanıkları davacının oğlu L'in nişanlandığını, evlilik hazırlıkları yaptığını beyan etmişlerse de, evlilik hazırlıklarının yapıldığı yolunda herhangi bir delil ibraz olunmamıştır. Nişanlılık her zaman evlilikle sonuçlanmayabileceğinden soyut olarak nişanlanma ihtiyacın varlığının kanıtı olamaz. Bu husus gözönünde tutularak davanın reddine karar vermek gerekir.(6570 S. K. m.7) Tahliye Davası Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: Dava konut...

Continue reading