09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Blog

Polat Arabuluculuk > Blog (Page 10)

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 2826 Karar: 2000 / 249 Karar Tarihi: 26.01.2000 ÖZET: Sözleşmede açıkça iş sahibine ait bölümler belirlenmemişse öncelikle bu bölümler tespit edilmeli, inşaatın teslimi gereken tarihten dava tarihine kadar geçecek süre için gecikme tazminatına hükmedilmeli, iskan ruhsatı alınabilmesi için gerekiyorsa ruhsatsız bölümlerin yıkımı için yükleniciye uygun mehil verilmelidir.(818 S. K. m. 355, 356, 360) Dava: Mahalli Mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilkeçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü. Karar: 1- Dosyadaki yazılara, kararı dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedelere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının aşağıdaki bendin...

Continue reading

Kasten Adam Öldürme Ve İzinsiz Silah Taşıma Suçları

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY 1.Ceza Dairesi Esas: 1999 / 3759 Karar: 2000 / 98 Karar Tarihi: 26.01.2000 ÖZET: Maktülün ölümünün gerçekleştirildiği olay gününde işyerine gelip sanığı taciz ve tahkir edip aksi sabit olmayan savunmaya göre de zora dayalı biçimde para istemek suretiyle, zamana yayılan, arz ettiği süreklilik nedeniyle de şiddet kazanan kışkırtmaların, kül halinde yasanın 51. maddesinin 1. fıkrası düzeyini aşıp 2. fıkrası düzeyine ulaştığı oluş ve kabulden anlaşıldığı halde TCY'nin 29/son maddesince değerlendirme yapılıp daha şedit düzeydeki ağır tahrik oluşumları da gözetilerek makul düzeyde indirim yapılması gerekirken, sadece olay günü vaki olan davranışlar esas alınmak suretiyle sanığa fazla ceza tayini, kanuna aykırıdır.(765 S. K.  m. 29,...

Continue reading

Tenkis Davası

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 14454 Karar: 2000 / 673 Karar Tarihi: 26.01.2000 ÖZET: Dava konusu taşınmazlar satış suretiyle davalılara intikal etmiştir. Medeni Kanun uyarınca, ancak teberrular tenkise tabidir. Dinlenen tanıklar resmi sicilin aksine tasarrufların teberru olduğuna kabule elverişli değildir. Davanın reddi gerekirken, kabulü isabetsizdir. (743 S. K. m. 507, 512) Taşınmazların Davalılara Satış Suretiyle İntikal Etmiş Olması Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: 1- Dava konusu taşınmazlar satış suretiyle davalılara intikal etmiştir. Medeni Kanunun 507/4. maddesi uyarınca, ancak teberrular tenkise tabidir. Dinlenen tanıklar resmi sicilin aksine tasarrufların teberru olduğuna kabule elverişli değildir. Davanın...

Continue reading

Maddi Tazminat Davası

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 9317 Karar: 2000 / 359 Karar Tarihi: 27.01.2000 ÖZET: Sigortacının gerek bedensel gerekse şeye gelen zararları ödeme yükümlülüğünün durumun sigortacıya ihbarından itibaren 8 iş gününde ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Mahkemece davadan önce davalıya ihbar ya da başvuru olmadığından faize dava tarihinden itibaren hükmedilmesi gerekir. (1086 S. K. m.438) (2918 S. K. m. 98,99) Kasko Sigortası Dava: Taraflar arasındaki davanın Kartal 3. Sulh Hukuk Mahkemesince görülerek verilen 23.9.1999 tarih ve 1999/386-1999/879 sayılı kararınca incelenmesi davalı sigorta vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

Continue reading

Kooperatif Yöneticilerinin Sorumluluğu

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 6755 Karar: 2000 / 377 Karar Tarihi: 27.01.2000 ÖZET: Genel kurul toplantısında kooperatifin zararlandırıldığı dönem ile ilgili işlemlerin görüşülerek yönetim ibra edildiğinden dönem yöneticilerinin sorumluluğuna gidilemeyeceğinin gözetilmesi gerekir. (1163 S. K. m. 4) Dava: Taraflar arasındaki davanın İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesince görülerek verilen 27.11.1998 tarih ve 1993/851 - 1998/2937 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi duruşmalı olarak davacılar vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için belirlenen 25.01.2000 günde davacı asil H. Kemal Özkan gelip, davalılar avukatı tebligata rağmen gelmediğinden, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek...

Continue reading