09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Author: Metin Polat

Polat Arabuluculuk > Articles posted by Metin Polat (Page 8)

İtirazın Kaldırılması Davası

Mirastan Çıkarmanın İptali Davası

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2000 / 122 Karar: 2000 / 1007 Karar Tarihi: 28.01.2000 ÖZET: Merci kararının gerekçesinde çek hakkında da itirazın kabulü gerektiği halde, hüküm fıkrasında bu çek ile ilgili itirazın reddine karar verildiği ve bu şekilde gerekçe ile hüküm fıkrasının çeliştiği görülmekle ve alacaklının aleyhe olan gerekçe yönünden temyize, karar düzeltme talebinde bulunmaya hakkı bulunduğundan, alacaklı lehine doğmuş olan müktesep hakta mercice gözetilmek koşuluyla, bu çeke yönelik karar düzeltme isteğinin kabulüyle, onama kararının sözü edilen çek yönünden kaldırılarak, merci kararının çek yönünden gerekçenin düzeltilmesi bakımından, bozulması gerektiği sonucuna varılmıştır.(2004 S. K. m. 366) Gerekçede Çek Hakkında İtirazın Kabulü Gerektiği Dava ve Karar: Yukarıda tarih...

Continue reading

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Mirastan Çıkarmanın İptali Davası

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 2826 Karar: 2000 / 249 Karar Tarihi: 26.01.2000 ÖZET: Sözleşmede açıkça iş sahibine ait bölümler belirlenmemişse öncelikle bu bölümler tespit edilmeli, inşaatın teslimi gereken tarihten dava tarihine kadar geçecek süre için gecikme tazminatına hükmedilmeli, iskan ruhsatı alınabilmesi için gerekiyorsa ruhsatsız bölümlerin yıkımı için yükleniciye uygun mehil verilmelidir.(818 S. K. m. 355, 356, 360) Dava: Mahalli Mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilkeçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü. Karar: 1- Dosyadaki yazılara, kararı dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedelere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının aşağıdaki bendin...

Continue reading

Kasten Adam Öldürme Ve İzinsiz Silah Taşıma Suçları

Mirastan Çıkarmanın İptali Davası

T.C YARGITAY 1.Ceza Dairesi Esas: 1999 / 3759 Karar: 2000 / 98 Karar Tarihi: 26.01.2000 ÖZET: Maktülün ölümünün gerçekleştirildiği olay gününde işyerine gelip sanığı taciz ve tahkir edip aksi sabit olmayan savunmaya göre de zora dayalı biçimde para istemek suretiyle, zamana yayılan, arz ettiği süreklilik nedeniyle de şiddet kazanan kışkırtmaların, kül halinde yasanın 51. maddesinin 1. fıkrası düzeyini aşıp 2. fıkrası düzeyine ulaştığı oluş ve kabulden anlaşıldığı halde TCY'nin 29/son maddesince değerlendirme yapılıp daha şedit düzeydeki ağır tahrik oluşumları da gözetilerek makul düzeyde indirim yapılması gerekirken, sadece olay günü vaki olan davranışlar esas alınmak suretiyle sanığa fazla ceza tayini, kanuna aykırıdır.(765 S. K.  m. 29,...

Continue reading