09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Alacak Davası

Polat Arabuluculuk > Makale  > Alacak Davası

Alacak Davası

— Alacak Davası

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 2008 / 8692

Karar: 2010 / 115

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Davacının davalı Bankanın iki ayrı şubesindebulunan hesaplarından internet bankacılığı yoluyla bilgi ve rızası dışında paralarının çekildiğini, olaya davalının güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin neden olduğunu ileri sürmüş ve zararının faizi ile birlikte tazminini istemiştir. Bilirkişi raporuna göre davalı Bankanın kullandığı ve müşterilerine kullandırdığı internet bankacılığının çalınmış bilgilerle işlem yapmaya müsait olduğu, davacının sanal klavye kullanmasının bilgisayar korsanlığını engellemeye yetmeyeceği, davalı Bankanın basiretli bir tacir gibi davranmak zorunda olduğu ve hafif kusurundan dahi sorumlu tutulacağı gerekçesiyle hükmün onanması gereklidir.(818 S. K. m. 41, 43) (6762 S. K. m. 20)

Banka Hesabından Bilgisayar Korsanlığı Yolu İle Para Çekilmesi

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 14. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 25.02.2008 tarih ve 2005/864-2008/95 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. L. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşüldü düşünüldü:

Davacı vekili, davalı Bankanın iki ayrı şubesinde hesabı bulunan müvekkilesinin hesabından internet bankacılığı yoluyla bilgi ve rızası dışında paralarının çekildiğini, olaya davalının güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin neden olduğunu ileri sürerek, 8.73,59-YTL. nin temerrüt faiziyle tahsilini talep ve dava etmiştir.

Bankanın Güvenlik Önlemlerinin Yetersizliği

Davalı vekili, davacının uğradığını iddia ettiği zarara kendi kusurlu davranışının neden olduğunu, davacı hesabından yapılan havale işlemleri nedeniyle müvekkili bankaya izafe edilecek bir kusurun bulunmadığını, müvekkili internet sitesinde müşterilerin uyması gereken güvenlik uyarılarının tek tek belirtildiğini ve davalı müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davalı Bankanın kullandığı ve müşterilerine kullandırdığı internet bankacılığının çalınmış bilgilerle işlem yapmaya müsait olduğu, davacının sanal klavye kullanmasının bilgisayarkorsanlığını engellemeye yetmeyeceği, davalı Bankanın TTK. nun 20/2 nci maddesi uyarınca basiretli bir tacir gibi davranmak zorunda olduğu ve hafif kusurundan dahi sorumlu tutulacağı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Bankanın Basiretli Bir Tacir Gibi Davranmak Zorunda Olduğu Ve Hafif Kusurundan Dahi Sorumlu Tutulacağı

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 370,57 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 11.01.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment